Псалом да воскреснет Бог молитва

Святой текст: Псалом да воскреснет Бог молитва специально для Вас!

Молитва Честно́му Кресту (Да воскреснет Бог. )

Зна́менуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Читайте так же:  Успіння ПреСвятої Богородиці молитва
Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

Читайте так же:  Молитва о защите от всякого зла

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Читайте так же:  От пьянства молитва для сына

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Когда читать молитву Честному Кресту Господню

Значение и сила молитвы

Эта молитва отличается сложной, подчас даже страшной историей. Животворящий Крест, к которому мы обращаемся, – тот самый, на котором принял смерть Спаситель. В православной традиции к нему обращаются с просьбой уберечь от сглаза, порчи, болезней, опасностей и прочих бед.

Существует легенда, что в IV веке царь Константин решил воздвигнуть храм на земле Христа, найдя крест, на котором он был распят. Но никто из живущих не мог указать его точное местонахождение. И вот после длительных поисков царь наконец-то разыскал старого иудея, который смог указать нужное место. Но в указанной им пещере нашлось сразу 3 креста, и какой из них стал причиной мук Иисуса, было неизвестно. И тогда сам Спаситель подсказал, как найти необходимое сооружение: его поднесли к больному, и тот исцелился.

С тех пор христиане верят, что в Кресте навсегда осталась частица великой божественной силы Иисуса, поэтому искренне произнося слова молитвы, мы получаем мощную защиту и содействие небес. Главный секрет в том, чтобы молиться искренне и горячо, вознося слова Господу с чистой душой.

Читайте так же:  Молитва Матроне Московской о прощении

Молитва Животворящему Кресту – это не только извечная благодарность и признание Господу за его милосердие, она отражает истинный смысл человеческой жизни, исцеляя физическое тело и умиротворяя душевные страдания. Она как величайшая благодать возрождает веру, дарованную человечеству.

Видео «Молитва Честному Кресту Господню. Да воскреснет Бог!»

В этом видео вы можете прослушать аудио запись молитвы Честному Кресту Господню.

Видео (кликните для воспроизведения).

Псалом Давида 67: «Да воскреснет Бог…»

Псалом 67 очень известен среди православных христиан, поскольку он используется при изгнании бесов и для защиты от темных сил. Его часто читают народные лекари и целители, но для христианина в нем прежде всего скрыт глубокий смысл Божьей силы и любви.

Это псалом-песнь, которая прославляет Бога и воздает Ему Единому славу.

История написания

Надписание песни «псалом песни Давида», как и в предыдущем тексте, говорит о том, что автор псалма — царь и пророк Давид. Характерной особенностью этого текста является тот факт, что изначально он задумывался как песня, т.е. большая роль в его исполнении отводится музыкальной составляющей. При этом каждая строфа начинается музыкальным сопровождением и хоровым пением.

Исторический контекст написания псалма заключался в перенесении ковчега Завета еврейского народа в Иерусалим. Ковчег долго хранился в доме Аведдара, но пришло время перенести его на храмовую гору — Сион, и именно в процессе перемещения и пели данную песнь. Но существуют мнения, что перенос ковчега на гору мог состояться и при других обстоятельствах — после его укрытия во время военных действий для сохранения.

Другие псалмы царя Давида:

В любом случае песню пели во время возвращения ковчега в Иерусалим, этот факт точен.

Толкование псалма

В тексте обозначены все великие дела, которые Господь совершал для Израиля, о Его заботе и милости поет царь. Упомянуты победы над врагами, получение обетованной земли и заключение Моисеем заповедей с Господом. Наравне с историческими событиями встречаются и пророческие слова про Иисуса Христа.

Делится текст содержательно на несколько частей:

 • восхваление Творца;
 • описание процессии по пустыне;
 • покорение чужих земель;
 • завоевание Иерусалима;
 • слава Богу за победу, которые Он даровал своему народу;
 • перемещение реликвии в Иерусалим;
 • пророчества о победе добра над злом (об Иисусе Христе).

Подробное толкование по стихам позволит лучше понять текст:

Правила чтения

Псалом читается на церковнославянском языке во время пасхальных богослужений в храмах:

На русском языке рекомендуют читать его христианам, которые плохо понимают церковнославянский язык:

1 Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь.

2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его.

3 Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.

4 А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости.

5 Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.

6 Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.

7 Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне.

8 Боже! когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею,

9 земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай — от лица Бога, Бога Израилева.

10 Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.

11 Народ Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного.

12 Господь даст слово: провозвестниц великое множество.

13 Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу.

14 Расположившись в уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом:

15 когда Всемогущий рассеял царей на сей земле,она забелела, как снег на Селмоне.

16 Гора Божия — гора Васанская! гора высокая — гора Васанская!

17 что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?

18 Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.

19 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога.

20 Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас.

21 Бог для нас — Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти.

22 Но Бог сокрушит голову врагов Своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях.

23 Господь сказал: «от Васана возвращу, выведу из глубины морской,

24 чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов».

25 Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне:

26 впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами:

27 «в собраниях благословите Бога Господа, вы — от семени Израилева!»

28 Там Вениамин младший — князь их; князья Иудины — владыки их, князья Завулоновы, князья Неффалимовы.

29 Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!

30 Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары.

31 Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра; рассыпь народы, желающие браней.

32 Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки свои к Богу.

33 Царства земные! пойте Богу, воспевайте Господа,

34 шествующего на небесах небес от века. Вот, Он дает гласу Своему глас силы.

35 Воздайте славу Богу! величие Его — над Израилем, и могущество Его — на облаках.

36 Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев — Он дает силу и крепость народу [Своему]. Благословен Бог!

Читайте также интересные статьи:

Поводом для чтения может стать:

 • тяжелые роды;
 • избавление от проблем;
 • исцеление от болезней;
 • благословение, полученное свыше;
 • просьба об исцелении.

Совет! Читать псалом можно и в рамках изучения Священного Писания, в таком случае рекомендуется использовать толкователей.

Псалом да воскреснет Бог молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here