Молитвы от неизлечимой болезни

Святой текст: Молитвы от неизлечимой болезни специально для Вас!

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Читайте так же:  Молитву к Богу

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Сильная молитва от смертельных болезней

В дни тревоги, смертельной опасности или неизлечимой болезни, когда иссякли все силы и, казалось бы, нет выхода, люди часто встают на колени и обращаются к Богу, как к последней надежде. Недаром говорят, что в падающем самолете или при смертельной болезни атеистов не бывает.

Читайте так же:  Молитва на спокойствие сына

Помогают ли молитвы о смертельно больных

Многие христиане, получив печальное известие о неизлечимой болезни, задают вопрос «За что?», а надо спросить: «Для чего?». Господь милостив, проводя человека через испытания, Он приводит больных и страждущих в храмы через очищение и покаяние души, открывая двери Небесного царства.

Молитва от смертельной болезни — максимальное доверие Богу и вера в Его исцеляющую силу через посредничество Святых. Воззвание к Творцу не является заговором. Будьте осторожны, выбирая молитвенное прошение из предложенных молитв.

Важно! Отличие молитвы от заговора в том, что при произношении слов заговора человек верит в эти слова, а при чтении молитвенных прошений вся надежда возлагается на Бога, и Ему Одному воздается вся слава.

В каждом храме есть подтверждающие исцеления у икон или после богослужения записи, но часто болезнь возвращается, ибо получивший прощение вновь вернулся к грешному образу жизни, и вскоре умирает. Обращаясь к святым угодникам, следует помнить, что они посредники между Господом и людьми, вся слава воздается Святой Троице и Богородице.

Человек немощен, ему не хватает терпения и веры, но есть святые, прошедшие страдания и лишения, сохранившие веру и дарующие чудеса исцеления. Читая молитвы, следует прислушиваться к смыслу каждого слова, «впитывать» его в сердце и душу, переживать и верить в исполнение прошения.

Нет в мире такой болезни, против которой была бы бессильна молитва, но есть множество причин, препятствующих осуществлению победы исцеления. При получении страшного диагноза человека захлестывает страх, отчаяние, паника и постоянная нервозность.

Не единичны случаи, когда человек умирал не от болезни, а от страха. Мамы, получившие весть о раковом заболевании ребенка, умирали от болезни сердца, а дети успешно прошли курс лечения и получили исцеление по молитвам папы и родных.

Святой Лука, будучи сам врачом, утверждал, что при чтении молитв приходит успокоение, наступает умиротворение, рождается надежда, которая ведет к исцелению.

Как правильно читать молитвы об исцелении

Как болящий человек, так и ходатаи при обращении к Всевышнему должны помнить, что Господь отвечает тем, кто очистил свою душу от обиды и непрощения.

Молитва имеет силу как в храме, так и дома, главное, чтобы она читалась искренне и регулярно. Обязательным условием дарования исцеления является вера, ибо по вере вашей будет дано вам. (Матв. 9:29)

Пришла в дом болезнь, и не людям решать смертельная она, или дана для испытания веры и очищения от грехов. Не стоит направо и налево рассказывать всем о смертельной опасности, ныть и стенать. Лучше:

  • пойдите в храм;
  • зажгите свечу за здравие;
  • помолитесь в тишине от всего сердца Творцу и Спасителю;
  • поучаствуйте в Литургии;
  • подайте пожертвование на храм.

Господь милостив, Он видит чистые сердца, покаяние и искреннее прошение с верой.

Какие молитвы читать при смертельных болезнях

Иисус Христос — наш Спаситель и Исцелитель, Бог Отец проведет нас долиной смертной тени так, чтобы никто не боялся, Дух Святой накроет Своим Покоем.

Молитвы святому Луке помогают от всех болезней.

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас, грешных, и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Видео (кликните для воспроизведения).

Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная: градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое Архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Рожденная слепой, в девичестве лишившаяся возможности ходить, Блаженная Матрона Московская обещала и после смерти помогать людям. Она поставила одно условие для исполнения прошений — чистое, раскаянное сердце и вера. Матронушка советовала при сильных хворях помимо молитвенных правил читать псалмы 50 и 90, и молитву «Господь Вседержитель».

О блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Николай Угодник — пример любви к людям. При жизни он раздал все свое богатство, жил в нищете, но помогал каждому нуждающемуся, кому деньгами, а кому молитвой исцеления, воскрешая из мертвых и изгоняя болезни.

Всякия утоли болезни, великий наш заступниче Николае, растворяя благодатная врачевания, услаждающая души наша, сердца же веселящая всех усердно к помощи твоей притекающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.

Ветия суемудренныя нечестивых видим тобою посрамленныя, богомудре отче Николае: Ариа бо хульника, разделяюща Божество, и Савеллиа, смешающа Святую Троицу, препрел, нас же во Православии укрепил еси. Сего ради вопием ти сице: Радуйся, щите, защищаяй благочестие; радуйся, мечу, посекаяй злочестие.

Читайте так же:  Молитвы чтоб муж любил

Радуйся, учителю Божественных велений; радуйся, губителю богопротивных учений.

Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси; радуйся, покрове, Богом зданный, имже покрываются мнози.

Радуйся, немудрых умудривый твоими словесы; радуйся, ленивых подвигнувый твоими нравы.

Радуйся, светлеете заповедей Божиих неугасимая; радуйся, луче оправданий Господних пресветлая.

Радуйся, яко учением твоим сокрушаются еретическия главы; радуйся, яко тобою вернии сподобляются славы.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Молитва о больном — акт веры Богу и в Бога, она может произноситься простыми, собственными, искренними словами, главное, чтобы в них было раскаяние и полное доверие Творцу.

Молитвы от женских болезней

В православии считается, что телесные недуги тесно связаны с душевными, и не бывает одного без другого. Неправедный образ жизни, проявляющийся в семи смертных грехах, ведет не только к духовному разрушению, но в первую очередь к телесному. Женские болезни – очень деликатная тема, о которой часто не принято говорить вслух. Современная статистика показывает огромный процент новообразований в органах малого таза (от кист до злокачественных опухолей) и бесплодия неопределенной этимологии у женщин.

Врачи объясняют это пагубным воздействием экологии, неправильным образом жизни и питанием, стрессами, побочными явлениями медикаментозных вмешательств в организм.

Природой заложено, что репродуктивная система самой первой «отключается» или принимает удар на себя в случае неблагоприятных жизненных условий.

С точки зрения эволюции, главное, чтобы организм дышал, питался, испражнялся и двигался, а продолжение рода в стрессовых условиях – дело второстепенное. Не в силах найти решение проблемы в медицине, многие женщины обращаются к альтернативным способам лечения, а часть из них впервые в жизни приходит к православной вере. Так, через недуг, они приходят к Богу и молятся о помощи.

Сильные молитвы святым от женских заболеваний

В Православии существует несколько святых, которым женщины произносят молитвы о женском здоровье. Это, в первую очередь, Матрона Московская, знаменитая старица, прорицательница и целительница. И при ее жизни, и после смерти происходили многочисленные чудеса. Ей можно и нужно молиться при недугах по женской части, особенно она благоволит в решении проблем с зачатием.

Молитва Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва святому Захарии и Елисавете

Еще одна молитва, помогающая при бесплодии, написана для иконы «Зачатие Иоанна Предтечи». Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча был зачат благодаря молитвам ко Всевышнему. Всю жизнь родители Иоанна – священник Захария и его жена Елисавета – прожили праведно, но были бездетны. И лишь в преклонные годы вымолили у Господа благословение даровать им дитя.

О, святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва Давиду Гареджийскому

Женским покровителем и целителем по праву считается святой Давид Гареджийский. Сотни девушек и молодых женщин он излечил от недугов еще при жизни. Этот святой жил в IV веке в Грузии. Решив стать отшельником, он поселился в пещере Гареджа. За праведный образ жизни Господь ниспослал ему дар целительства, и слава о нем распространилась далеко за пределы государства. Ему можно адресовать молитву о женском здоровье.

Читайте так же:  Молитва 7 я ко ПреСвятой Богородице

О, всесветле, богохвальне авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго Законоположителя явился еси нам, кознями лукаваго связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради дано тебе много даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание. Темже твоею отеческою ми-лостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас, да возставит Господь Бог ны, во грех впадшия, силою Своею непобедимою на всякаго видимаго и невидимаго врага, дабы благодаряще совершая святую память твою, желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святому Пантелеймону

При женских заболеваниях можно обращаться и к целителю Пантелеймону, знаменитому святому, к которому молятся верующие при любых болезнях. Этот великомученик был при жизни врачом, безвозмездно исцелявшим всех обратившихся к нему больных, его вера в Христа была непоколебима даже под воздействием многочисленных пыток.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Молитвы Богородице при женских болезнях

Особенной исцеляющей силой обладают молитвы при женских болезнях, которые адресованы Богородице. Существует икона под названием «Целительница», на которой изображена Богоматерь у постели больного. Эта икона обладает особым чудотворным воздействием, для нее существует специальная молитва. В храме можно заказать водосвятный молебен перед этой иконой или подать заказную записку о своем здравии.

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и покланяющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Существует и конкретная молитва к Богоматери от женских болезней, которая является очень сильной по своему воздействию. Ее следует читать в течение трех дней перед святым образом с тремя зажженными свечами, сосредоточившись и отринув все грустные и злые помыслы. Лучше всего накануне исповедаться и причаститься.

Пресвятая Богородица, Дева Мария. Избавь меня от болезней женских и от помыслов мерзких. Аминь.

Умоляю тебя, Пресвятая Богородица, исцели меня от болезней девичества и от греховной заразы. Излечи болезни груди, недуги чрева и вместилища плода. Избавь меня от коли и боли, да от щемления резкого. Помоги мне греховно не пасть и отринь всю лихую напасть. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитвы об исцелении больного

Болезнь человека воспринимается как тяжелое испытание, посланное свыше, которое он должен преодолеть. Он должен бороться, переносить тяготы и смиренно принимать свое состояние, не отказываясь при этом от борьбы за жизнь. Он может посылать молитвы об исцелении, прося смягчить течение болезни, дать силы для преодоления недуга.

Живущие рядом родственники и близкие могут помочь страждущему, если сами также будут обращаться с молитвой об исцелении больного.

Самая сильная молитва на исцеление от болезней может звучать от близких родственников, которые все свои душевные силы вкладывают в ее слова, обращенные к Господу Богу.

Молитва Иисусу Христу

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ее содержание прозрачно и понятно. Обращаясь к Господу, с молитвой об исцелении от болезни, молящийся просит отпустить грехи больному, помочь ему вернуть физическое здоровье и осознать, что его можно получить, вознося благодарные молитвы Иисусу Христу.

Читайте так же:  Молитвы перед иконой

Молитва от болезней имеет удивительный эффект. Она не только помогает тем, кто страдает от болезней, но и приносит душевное облегчение молящимся за его здравие.

Чтобы болезнь отступила, необходимо усердно молиться, не роптать на свое физическое состояние и искренне отправлять слова молитвы высшим силам.

Молитвы Пресвятой Богородице

Молитвы, исцеляющие от болезней, можно посылать Пресвятой Богородице, защитнице и заступнице женщин и детей. Слова молитвы, из уст родителей, обеспокоенных состоянием здоровья своих детей, должны быть наиболее искренними, идти из самого сердца и быть наполненными верой в добрый исход.

Перед иконой «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перед иконой «Всецарица» («Пантанасса»)

В особо тяжелых случаях и при течении серьезных заболеваний рекомендуют молиться Пресвятой Богородице перед иконой «Всецарица». Считается, что в таких ситуациях слова молитвы звучат более весомо и скорее достигнут ушей Богородицы.

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитвы Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Спиридону Тримифунтскому

Молитвы от неизлечимой болезни
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here