Молитвы о божественном покрове

Святой текст: Молитвы о божественном покрове специально для Вас!

Молитвы о Божественном покрове

Молитва Богу 1-я

Тебе́, Бо́гу и Творцу́ моему́, в Тро́ице Святе́й сла́вимому Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, поклоня́юся и вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, и молю́ся: Ты мя благослови́, Ты мя поми́луй, и от вся́каго мирска́го, диа́вольскаго и теле́снаго зла изба́ви. И даждь в ми́ре без греха́ прейти́ день сей, в сла́ву Твою́, и во спасе́ние души́ моея́. Аминь.

Молитва Богу 2-я

В ру́це Твоего́ превели́каго милосе́рдия, о Бо́же мо́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, чу́вства и глаго́лы моя́, сове́ты и помышле́ния моя́, дела́ моя́ и вся́ души́ и те́ла моего́ употребле́ния, вхо́д и исхо́д мо́й, ве́ру и жи́тельство мое́, тече́ние и кончи́ну живота́ моего́, де́нь же и ча́с издыха́ния моего́, преставле́ние мое́ и упокое́ние, и воскресе́ние души́ и те́ла моего́. Ты́ же, преблаги́й и человеколюби́вый Бо́же, приими́ в ру́це защище́ния Твоего́ и изба́ви мя́ от вся́каго зла́, прости́ премно́жество грехо́в мои́х, очи́сти оскверне́нную мою́ ду́шу и те́ло и сохрани́ мя́ в кро́ве ми́лости Твоея́ во вся́ дни́ живота́ моего́, я́ко да Твое́ю благода́тию укрепля́емый изба́влюся от ловя́щих мя́ сете́й вра́жиих, и Твое́ю благосты́нею в чу́вство приведе́н и на пу́ть и́стиннаго покая́ния наста́влен, сподо́блюся христиа́нския кончи́ны животу́ моему́ – безстра́стныя, непосты́дныя, ми́рныя, и немяте́жнаго от возду́шных духо́в преше́ствия, и до́браго отве́та на Стра́шном Твое́м суде́, и да сподо́блен бу́ду зре́ния неизрече́нныя Твоея́ сла́вы и слы́шания пресла́дкаго Твоего́ благослове́ннаго гла́са, и у Тебе́, Бо́га моего́, да получу́ жи́знь и спасе́ние. Ами́нь.

Молитва Богу 3-я

Сла́ва Тебе́, Царю́, Бо́же Вседержи́телю, Иже Боже́ственным Твои́м и человеколю́бным про́мыслом, сподо́бил мя еси́, гре́шнаго и недосто́йнаго, от сна вста́ти и получи́ти вход свята́го до́му Твоего́: прими́, Го́споди, и глас моле́ния моего́, я́коже святы́х и у́мных Твои́х сил, и благоволи́ се́рдцем чи́стым, и ду́хом смире́нным приноси́ти Тебе́ хвалу́ от скве́рных усте́н мои́х, я́ко да и аз о́бщник бу́ду му́дрым де́вам, со све́тлою свещею души́ моея́, и сла́влю Тя во Отце́ и Ду́хе сла́вимаго Бо́га Сло́ва. Ами́нь.

Св. Архистратигу Божию Михаилу 1

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Перевод: О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.

Святому мученику Трифону 2

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (имена), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, святой мученик Христов Трифон, услышь ныне и на всякий час моление нас, рабов Божиих (имена), и ходатайствуй о нас пред Господом. Ты некогда царскую дочь, во граде Риме мучимую диаволом, исцелил: так и нас от лютых его козней сохрани во все дни жизни нашей, особенно же в день последнего нашего вздоха ходатайствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас стать причастниками вечного веселия и радости, дабы мы с тобою вместе удостоились славить Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во веки веков.

Святителю Никите Новгородскому

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то! Услы́ши на́с гре́шных (имена́), умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Нова́граде се́м, и еди́ною, належа́щу бездо́ждию, моли́твою до́ждь све́л еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненным пла́менем обдержи́му, моли́твою изба́ву по́дал еси́, та́ко и ны́не мо́лим тя́, о святи́телю Христо́в Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити ны́ от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, я́ко да изря́дных ра́ди моли́тв твои́х спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Очень сильная молитва на взаимную любовь парня Матроне Московской

Святому великомученику Никите

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

Молитва Покрова Пресвятой Божией Матери

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы произносится обычно на святой праздник Покрова, который отмечается православной церковью каждый год 14 октября. За время его существования, он оброс народными приметами, принято считать, что на него девушкам необходимо молится об удачном замужестве, которое непременно после такой молитвы состоится. Но, конечно, не стоит забывать, что главной целью любой молитвы является просьба о спасение своей души Господом.

Несмотря на то что празднование является заимствованным, поскольку изначально это происходило в Византии, для русских людей оно имеет немаловажное значение.

В каких случаях поможет молитва

Верующие часто обращаются с молитвами к Божьей Матери, прося ее о заступничестве, милости и ходатайстве перед Господом. Особенно важно делать это на Покрова, который сам по себе является днем защиты людей Богоматерью. Икона, посвященная этому празднику, способна помочь искренне просящему человеку и ответить на его горячие молитвы. Молитва на Покрова Пресвятой Богородицы способна ответить на такие просьбы:

 • спасти от опасности;
 • исцелить болящего;
 • послать щадящую зиму и не дать погибнуть озимым;
 • защитить от бедствий (стихийных и общественных);
 • дать крышу над головой тому, кто ее не имеет;
 • помочь с материальным состоянием и дать хлеб насущный;
 • помочь девушки найти своего мужа;
 • улучшить взаимоотношения в семье.

О молитвенной помощи Богородицы:

Молитва иконе Покров

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

История праздника

Церковные богословы очень долго пытались устранить белые пробелы в истории этого события, но так до конца и не смогли этого сделать, поэтому сейчас полной информации о происхождении этого праздника не найти.

Известно только, что зародился он в 6 веке н. э, во время войны, когда враги подступали к Константинополю. Верующие люди в это время молились в храмах о помиловании своего города и устраивали всенощные бдения. Так в одной из церквей молились ночью юноши Епифаний и Андрей и в 4 утра им привиделась Богородица, стоящая у дверей храма. За ее спиной располагалось войско ангелов. Дева Мария прошла к алтарю через весь храм, опустилась на колени и начала молится. Это продолжалось около часа, затем Богоматерь встала и повернулась к людям, молящимся там же, и укрыла их своим покрывалом. Константинополь выиграл то сражение, и люди не пострадали.

С тех пор принято отмечать Покров в честь Божьей матери, которая укрыла людей.

Сегодня во время служения в этот день принято читать тропарь и молитвы Покрову Божьей Матери.

Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся

Народные приметы

Несмотря на то что официально язычество было давно заброшено, остаются люди, которые продолжают верить в обряды.

Православная церковь этого не одобряет и призывает верующих прежде всего на Покрова приходить в храм и служить Богу там, а не верить в суеверия.

О различных суевериях в православии:

Однако за всю историю праздника сформировались некоторые народные приметы, которые имеют место сбываться. Ведь они фиксировались на протяжении многих лет, и не являются проявлением язычества:

 1. Обычно 14 октября ясно показывало, какая будет зима: если в этот день опали уже все листья, а журавли отправились в теплые края, то зима будет особенно холодной;
 2. Некоторые считают, что тот, кто оказывает девушке знаки внимания в это время и будет ее суженым. Именно поэтому часто незамужние девицы молятся Покровской Божьей Матери о счастливом замужестве, стремясь поскорее зажечь свечу, ведь чем раньше она загорится, тем быстрее замуж и позовут;
 3. До этой даты все хозяева пытались закончить уборку перед зимой и привести хозяйство в порядок;
 4. Откуда ветер будет дуть 14 октября, оттуда и зима будет. Если с юга, значит теплой, а с севера, то морозной и снежной.
Читайте так же:  Молитва перед покупкой вещи православие

Все народные приметы связаны, прежде всего, с природой и историей. Например, девушки стремятся молиться о замужестве, потому что раньше парни начинали свататься сразу после уборки пшеницы, как раз в эти даты.

Совет! Народные приметы не являются проявлением язычества, однако этот день лучше всего встречать в храме вместе со всеми верующими людьми и просить у Богородицы защиты и благословения.

Святой образ Покрова Божьей Матери

Сразу после чудодейственного спасения монахи в Константинополе стали рисовать видение и Божью Матерь над городом. После принятия Русью христианства уже местные иконописцы стали рисовать чудодейственный лик. Самые древние изображения были на воротах монастыря в Суздале, но со временем они были утрачены.

Существует два варианта иконы:

 • «суздальский» образ (16 век) — изначально было храмовой иконой в Суздальском монастыре, а сейчас хранится в Третьяковской галерее. Изображена Богородица перед храмом, держащей свою накидку над людьми в нем;
 • «новгородский» (1399 год) — здесь покрывало держат ангелы, а Божия Матерь стоит внутри храма. Сейчас икона хранится в Новгородском музее.

О других чудотворных образах Богородицы:

Современные художники-иконописцы стараются совместить два этих образа в один единый, чтобы на картине присутствовали и ангелы, и Богородица.

Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы

14 октября весь православный мир празднует святой день – праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История этого праздника восходит к X веку, но по сей день среди православных верующих молитва на Покров Пресвятой Богородицы считается одной из сильнейших, к которой прибегают и в час печали, и в минуты радости.

Много веков назад Божья Матерь спасла жителей Константинополя от нашествия мусульманских войск, накрыв их своим покровом-покрывалом, а также накрыв молящихся в храме, создав таким образом невидимую защиту для жителей. После такого чуда к помощи молитвы Покрова Пресвятой Богородицы верующие обращались не раз в минуту смертельной опасности, перед кровопролитными сражениями, в минуту отчаяния.

На Руси к молитве на Покров не одну сотню лет относятся с особым благоговением, к примеру, казаки на Украине считают Матерь Божию своей покровительницей и для них данная молитва имеет огромное значение.

Праздник Покрова считается у многих народов периодом, когда девушки могут просить у Заступницы удачного замужества. Замужние пары просят у Матери Божьей укрепить их семейные отношения.

В чем помогает молитва на Покров Пресвятой Богородицы?

Видео (кликните для воспроизведения).

Любой верующий может всегда рассчитывать на заступничество Пресвятой Богоматери, но на праздник Покрова она приобретает особый смысл.

Обращаясь с молитвой перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, многие надеются на помощь в различных ситуациях:

 • исцеление от болезни;
 • вернуть благополучие в семью;
 • защитить от бед, в том числе и от стихийных разрушений;
 • поправить материальное положение;
 • найти вторую половинку;
 • избавить от непогоды (для тех, кто занимается сельским хозяйством) и дать богатый урожай;
 • укрепиться в вере и устоять перед искушениями.

Читать молитвы на Покров можно не только в преддверии праздника, но и в любой день, обращаясь к иконе с образом Божьей Матери. Искренние слова молитвы обязательно помогут вам, и вы получите очень сильную защиту.

Тексты молитв на Покров

Тропарь, глас 4

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

Кондак, глас 3

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы со архиереями поклоняются, Апостолы же со пророками ликуют: ибо за нас молит Богородица Предвечного Бога.

Молитва первая

Молитва вторая

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

О Божественном покрове

Св. Архистратигу Божию Михаилу

О, святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О, всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва на удачу спортсменам

О, святый мучениче Христов Трифоне, услыши ныне и на всякий час моление нас, раб Божиих (имена), и предстательствуй о нас пред Господем. Ты некогда дщерь цареву, во граде Риме от диавола мучиму, исцелил еси: сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни жития нашего, наипаче же в день последняго нашего издыхания предстательствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки веков. Аминь.

О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных (имена), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою дождь свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню (имена), и не оставит вся наша ко спасению и житию нужная проше-ния, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь: и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление: умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тебе, Богу и Творцу моему, в Троице Святей славимому, Отцу и Сыну и Святому Духу, покланяюся и вручаю душу и тело мое, и молюся: Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякаго мирскаго, диавольскаго и телеснаго зла избави. И даждь в мире без греха прейти день сей, в славу Твою и во спасение души моея. Аминь.

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся души и тела моего употребления, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день же и час издыхания моего, преставление мое и упокоение, и воскресение души и тела моего. Ты же, преблагий и человеколюбивый Боже, приими в руце защищения Твоего и избави мя от всякаго зла, прости премножество грехов моих, очисти оскверненную мою душу и тело и сохрани мя в крове милости Твоея во вся дни живота моего, яко да Твоею благодатию укрепляемый избавлюся от ловящих мя сетей вражиих, и Твоею благостынею в чувство приведен и на путь истиннаго покаяния наставлен, сподоблюся христианския кончины животу моему — безстрастныя, непостыдныя, мирныя, и немятежнаго от воздушных духов прешествия, и добраго ответа на Страшном Твоем суде, и да сподоблен буду зрения неизреченныя Твоея славы и слышания пресладкаго Твоего благословеннаго гласа, и у Тебе, Бога моего, да получу жизнь и спасение, аминь.

Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным Твоим и человеколюбным промыслом, сподобил мя еси, грешнаго и недостойнаго, от сна восстати и получити вход святаго дому Твоего: приими, Господи, и глас моления моего, якоже святых и умных Твоих сил, и благоволи сердцем чистым, и духом смиренным приносити Тебе хвалу от скверных устен моих, яко да и аз общник буду мудрым девам, со светлою свещею души моея, и славлю Тя во Отце и Дусе славимаго Бога Слова. Аминь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Праздник Покрова Божьей Матери на землю русскую пришел из Царьграда в XII веке. С того времени этот день стал очень почитаемым. Каждый год 14 февраля все православные крестьяне посещают церковь и молятся за спасение Пресвятой Богородице.

История этого праздника имеет очень много пробелов, которые появились за его долгую историю. Перед научной и церковной литературой не раз становились очень сложные вопросы установления и происхождения этого праздника и иконографии.

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы — история праздника

Эта история зародилась в VI веке, когда великому городу Константинополю угрожали враги. Во время всенощного бдения в одном из храмов усердно молились Епифаний и святой Андрей. И вот в 4 часу ночи у врат храма появилась величественная женщина. За ней стояли многие Святые.

Читайте так же:  Молитва Св Светлане

Она подошла к алтарю и долгий час усердно молилась. Когда молитва закончилась, Она подошла к престолу и сняла с себя блистательное покрывало, которым покрыла весь стоящий в храме народ. После этого Богородица исчезла, а победа Царьграда была приписана этому образу.

Так появился праздник Покрова, на который все верующие обращаются с искренними и горячими молитвами иконе.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Кому и чем помогает молитва Покрова Пресвятой Божьей Матери

Икона искренне молящемуся человеку может помочь во всем. Она обладает такой же божественной силой, как и другие иконы Богородицы. На сегодняшний день существует много случаев, когда молитва Небесной Деве помогала:

 • в моменты наивысшей опасности — спасала;
 • больному даровала исцеление;
 • не имеющим крова — давала жилье;
 • находящемуся в тяжелом финансовом положении — улучшала материальные состояние;
 • те, кто не имел второй половинки — находили любовь.

Текст молитвы иконе Покрова Пресвятой Матери Божьей:

«О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога, Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему.

Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание;

всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего;

преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, слава небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Господь всегда с Вами!

А из этого видео Вы услышите красивую молитву, обращенную к иконе «Покров Пресвятой Богородицы»:

Молитвы Господу Богу о покрове

Первая молитва

Тебе Богу и Творцу Моему, в Троице Святей славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое, и молюся;

Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякога мирскаго, диавольского и телесного зла избави.

И даждь в мире без греха прейти день сей, в славу Твою, и во спасение души моея.

Вторая молитва

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся души и тела моего употребления, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день же и час издыхания моего, преставление мое и упокоение, и воскресение души и тела моего.

Ты же, преблагий и человеколюбивый Боже, приими в руце защищения Твоего и избави мя от всякаго зла, прости премножество грехов моих, очисти оскверненную мою душу и тело и сохрани мя в крове милости Твоея во вся дни живота моего, яко да Твоею благодатию укрепляемый избавлюся от ловящих мя сетей вражиих, и Твоею благостынею в чувство приведен и на путь истиннаго покаяния наставлен, сподоблюся христианския кончины животу моему – безстрастныя, непостыдныя, мирныя, и немятежнаго от воздушных духов прешествия, и добраго ответа на Страшном Твоем суде, и да сподоблен буду зрения неизреченныя Твоея славы и слышания пресладкаго Твоего благословеннаго гласа, и у Тебе, Бога моего, да получу жизнь и спасение.

Третья молитва

Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным Твоим и человеколюбным промыслом, сподобил мя еси, грешнаго и недостойнаго, от сна восстати и получити вход святаго дому Твоего: приими, Господи, и глас моления моего, якоже святых и умных Твоих сил, и благоволи сердцем чистым, и духом смиренным приносити Тебе хвалу от скверных устен моих, яко да и аз общник буду мудрым девам, со светлою свещею души моея, и славлю Тя во Отце и Дусе славимаго Бога Слова.

Читайте так же:  Молитва на просфору и Святую воду

Молитвы о Божественом покрове

Молитва

Тебе, Богу и Творцу моему, в Троице Святей славимому, Отцу и Сыну и Святому Духу, покланяюся и вручаю душу и тело мое, и молюся: Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякаго мирскаго, диавольскаго и телеснаго зла избави. И даждь в мире без греха прейти день сей, в славу Твою и во спасение души моея. Аминь.

Молитва

В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся души и тела моего употребления, вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день же и час издыхания моего, преставление мое и упокоение, и воскресение души и тела моего. Ты же, преблагий и человеколюбивый Боже, приими в руце защищения Твоего и избави мя от всякаго зла, прости премножество грехов моих, очисти оскверненную мою душу и тело и сохрани мя в крове милости Твоея во вся дни живота моего, яко да Твоею благодатию укрепляемый избавлюся от ловящих мя сетей вражиих, и Твоею благостынею в чувство приведен и на путь истиннаго покаяния наставлен, сподоблюся христианския кончины животу моему – безстрастныя, непостыдныя, мирныя, и немятежнаго от воздушных духов прешествия, и добраго ответа на Страшном Твоем суде, и да сподоблен буду зрения неизреченныя Твоея славы и слышания пресладкаго Твоего благословеннаго гласа, и у Тебе, Бога моего, да получу жизнь и спасение. Аминь.

Молитва

Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным Твоим и человеколюбным промыслом, сподобил мя еси, грешнаго и недостойнаго, от сна восстати и получити вход святаго дому Твоего: приими, Господи, и глас моления моего, якоже святых и умных Твоих сил, и благоволи сердцем чистым, и духом смиренным приносити Тебе хвалу от скверных устен моих, яко да и аз общник буду мудрым девам, со светлою свещею души моея, и славлю Тя во Отце и Дусе славимаго Бога Слова. Аминь.

Св. Архистратигу Божию Михаилу

О, святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих ( имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О, всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Святому мученику Трифону

О, святый мучениче Христов Трифоне, услыши ныне и на всякий час моление нас, раб Божиих ( имена), и предстательствуй о нас пред Господем. Ты некогда дщерь цареву, во граде Риме от диавола мучиму, исцелил еси: сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни жития нашего, наипаче же в день последняго нашего издыхания предстательствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки веков. Аминь.

Святителю Никите Новгородскому

О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных ( имена), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою дождь свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Великомученику Георгию Победоносцу

Видео (кликните для воспроизведения).

Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню ( имена), и не оставит вся наша ко спасению и житию нужная прошения, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь: и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление: умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святому великомученику Никите

Молитвы пред иконами Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Молитвы о божественном покрове
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here