Молитвы Богородице на каждый день седмицы

Святой текст: Молитвы Богородице на каждый день седмицы специально для Вас!

Богородичник. Каноны Божией Матери на каждый день

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Чтец: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголи: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И абие Псалом 142: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне Дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене ́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужаю́щия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже поем: Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, то же на каждый стих:

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже тропарь Богородице, глас 4: К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе ́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Зри: И начинаем петь канон Божией Матери, без ирмосов.

И после 3-й песни канона поем: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Таже иерей или диакон, ектению: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и [и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе (или архиепи́скопе, или митрополи́те, имярек)]. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́. Еще́ молимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и благопоспеше́нии раба́ Бо́жия [или рабо́в Бо́жиих, за ни́хже моле́бен поем], имярек. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны. Таже иерей, возглас: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И абие тропарь, глас 2: Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бед изба́ви нас, Еди́на вско́ре Предста́тельствующая.

Зри: И починаем паки пети канон.

И после 6-й песни канона поем: Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Таже иерей или диакон, ектению: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и [и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе (или архиепи́скопе, или митрополи́те, имярек)]. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́. Еще́ молимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и благопоспеше́нии раба Бо́жия [или рабо́в Бо́жиих, за ни́хже моле́бен поем], имярек. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны. Таже иерей, возглас: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И абие кондак, глас 6: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Таже диакон или иерей глаголет: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем. И абие прокимен, глас 4:

Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Таже иерей или диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Иерей или диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия. Иерей: Мир всем. Лик: И ду́хови твоему́. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже чтущий Евангелие иерей или диакон (или же аще нет таковаго, мирянин) глаголет: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние. Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. Иерей или диакон: Во́нмем (аще иерея несть, Вонмем не глаголется).

Читайте так же:  Молитва на мир между супругами

И Евангелие: Во дни о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в Го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть, я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н Плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо я́ко бысть глас целова́ния твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна ве́ровавшая, я́ко будет соверше́ние глаго́ланным ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Яко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Яко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с нею я́ко три ме́сяцы и возврати́ся в дом Свой.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И абие на глас 6: Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже стих: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

И стихира, глас 6: Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: скорбь бо обдержи́т мя, терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где прибе́гну окая́нный, всегда́ побежда́емь, и утеше́ния не и́мам ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра, упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

И починаем паки пети канон, песнь 7-ю.

И закончив канон, по 9-й песни поем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И кадит священник жертвенник и люди, и мы поем настоящыя молитвы: Вы́шшую небе́с и Чи́стшую све́тлостей со́лнечных, изба́вльшую нас от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в немощству́ет те́ло, немощству́ет и душа́ моя́: к Тебе́ прибега́ю, Благода́тней, наде́ждо ненаде́жных, Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х, да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе ́: О, Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица.

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не, всепе́той Богоро́дице, ра́достно: со Предте́чею и все́ми святы́ми моли́, Богоро́дице, е́же уще́дрити ны.

Вся а́нгелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся нам.

Таже чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице. Отче наш.

Иерей: Яко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в Чтец: Ами́нь. Аще же иерея несть, абие:

Тропари, глас 6-й: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом, не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко Благоутро́бен, и изба́ви нас от враг на́ших, Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, Благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиеся на Тя, да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед, Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Таже иерей или диакон, ектению: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды) Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и [и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе (или архиепи́скопе, или митрополи́те, имярек)]. Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́. Еще́ молимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и благопоспеше́нии раба Божия [или рабо́в Бо́жиих, за ни́хже моле́бен поем], имярек. Еще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны. Таже иерей, возглас: Яко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще же иерея несть, глаголем точии: Го́споди, поми́луй, (40 раз) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже иерей или диакон: Прему́дрость. Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Лик: Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Иерей: Сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Го́споди, поми́луй. (трижды). Благослови́. Иерей: Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тери и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Лик: Го́споди, поми́луй. (трижды). Аще же иерея несть, абие: Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Го́споди, поми́луй, (трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. (трижды)

Источник: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет Москва, 2006.

Молитвы Господу и Богородице

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Видео (кликните для воспроизведения).

В Спасителя верует практически каждый человек, при этом некоторые из них посещают храм Божий только с возникновением нужды, по веянию моды или по большим празднованиям, другие же свое верование подтверждают причащением, исповеданием и благими деяниями. Молитвословие, обращенное Божественным силам, проходит через самое сердце человека, указывая в нем верное направление всем добродушным. Благодарственные молитвы Господу и Богородице являются теми молитвословиями, текст которых должен знать каждый верующий православный. Признательность — это то качество, которое позволяет человеку избавиться от скопившегося негатива, очистить разум от дурных помыслов и стать сильнее.

Читайте так же:  Молитва о мире в семье срочно

Благодарственные молитвы Господу и Богородице на каждый день

Истинно верующим христианам прекрасно известно, насколько действенными бывают православные молебни. Высшие силы приходят на вспоможение в печалях и невзгодах, семейных проблемах и различных неурядицах, а также когда одолевает хворь и появляются разлады любовные, но при всем при этом за все это необходимо научиться выражать свою хвалу им.

Наиболее известным молитвословием считается «Отче наш», которое вполне может рассматриваться в качестве хвалебной молебни и произноситься каждый день:

 • после пробуждением;
 • пред тем, как ложиться спать;
 • прежде чем принять решение в трудно сложившейся жизненной ситуации;
 • перед началом рабочего дня или же какого-либо дела;
 • по окончанию работы;
 • прежде чем вкусить пищу;
 • когда после получения чего-либо душу переполняет радость.

Вот еще одно молитвословие, которое относится к похвале за вспоможение в разных деяниях. Ибо в любом деле человеку оказывает заступничество именно Всевышний и следует произносить хвальбу с осознанием данного факта:

Молитвы Богородице на каждый день

Каждый православный знает, что молитва – это разговор с Богом, который нужно вести ежедневно, в некоторых случаях – и по несколько раз. Точно так же произносятся и молитвы Богородице на каждый день недели, так как она особо почитаема и любима верующими.

Обращаясь к Богоматери, православные верят, что именно она даст защиту, убережет от неверного шага и принесет облегчение. К ней взывают они, вымаливая заступничество господа Бога.

Божья матерь – символ чистоты и целомудрия, поэтому, обращая к ней свои просьбы в молитвах на каждый день, верующие рассчитывают на её благодатное заступничество.

Известный Нил Сорский, Преподобный, написал семь ежедневных молитв, для каждого дня седмицы, выражающих восхищение перед образом Богоматери.

Произнося слова обращения к нашей Заступнице, необходимо помнить, что только искренние молитвы и надежды могут быть услышаны ей. Обращаясь к Богородице, необходимо изгнать из сердца все плохие мысли, забыть об обидах и просить прощения и понимания перед образом.

Как молиться Богоматери каждый день?

Каждое утро своего дня православный должен начинать с молитвы, обращаясь к лику Богородицы, в тишине, сосредоточившись на словах, идущих из сердца. Если же вам удастся произносить слова утренней молитвы в храме, обязательно поставьте свечку перед иконой.

Богородица поможет во многих жизненных ситуациях:

 • в минуты скорби и отчаяния;
 • защитит от болезни и порчи;
 • при семейных неурядицах;
 • укрепит веру;
 • избавит от искушения;
 • вернет надежду.

Молитвы Богородице на каждый день недели

В воскресенье

В понедельник

От скверных уст прими моление, о, нескверная, чистая и пречистая Дево Богородице, и не возгнушайся моих словес, о, радосте моя, но призри на мя, помилуй, Мати Зиждителя моего! Во время живота моего не остави мене: веси бо, Владычице, яко на Тя всю мою надежду возлагаю, и все упование мое о Тебе есть. Тем и во время смерти моея предстани ми, Помощнице моя, и не посрами мене тогда. Вем бо, вем, Дево, яко многих грехов повинен есмь, окаянный и трепещу, помышляя час оный: но, Радосте моя, яви ми тогда лице Твое, удиви на мне милость Твою, Ходатаице спасения моего; изми мя, Владычице, от лютости бесовския, и страшнаго и грознаго испытания воздушных духов, и злобы их избави, и всю тогдашнюю скорбь и печаль на радость преложи Твоим просвещением. И сподоби безбедно прейти ми начала и власти тьмы и достигнути поклонитися на престоле славы седящему Христу и Богу нашему со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки. Аминь.

Во вторник

О, Пресвятая Владычице моя Богородице, Ангелов и Архангелов, Херувимов и Серафимов пречестнейшая, и всех святых пресвятейшая, Дево Мати Божия! Спаси мя, смиреннаго и грешнаго раба Твоего: Ты бо веси, всемилостивая Госпоже, яко всю мою надежду по Бозе на Тя возлагаю, и несть ми иного прибежища спасительнаго, токмо Ты, Всеблагая: Ты моя крепость, Владычице, Ты моя и сила, Ты мое радование в скорбех, Ты мое пристанище во искушениях, Ты мое исправление в падениях. Ты и спасение мое всенадежное, о Мати Зиждителя и Господа моего. Помози ми, плавающему в пучине жития сего, люте обуреваему и бедствующу от потопления греховнаго. Даждь ми руку помощи, помощнице моя, и избави мя от тимения глубины, да не погрязну в бездне отчаяния: буря бо грехов и страстей возста на мя, и волны беззаконий погружают мя. Но Ты, милосердая Мати, в пристанище безстрастия настави и спаси мя, безнадежных надеждо и ходатаице спасения моего. Аминь.

В среду

Богородице, Ты еси упование мое, Ты ми еси стена и благонадежное пристанище и спасительное прибежище утомляемому страстей нахожде ний. Спаси мя от всех враг моих, гонящих душу мою и ловящих ю различными искушений на пути бо сем, По немуже хожду, многия сети сокрыша мя; многия соблазны, многая неудобства, многая прелести, многая немощи душевныя и телесныя уловляют мя в падения греховныя. И уже аз, окаянный, впадох в сети вражия, и связан и держим есмь ими: и что сотворю отчаянный аз, недоумею. Аще бо восхощу покаятися, нечувствием и ожесточением одержим есмь; аще же плакати понуждаются, не имам сокрушения сердечнаго и слез ни поне единыя капли. Увы, окаянства моего! увы, бедности моей! увы, лишения моего! К кому убо прибегну прочее повинный аз? Токмо к Тебе, благоутробная Мати Господа и Спаса нашего, ненадежных надеждо, стено и покрове к Тебе притекающих! Не отрини убо мене, блуднаго, не возгнушайся мене, сквернаго: Тебе бо во едину в жизни моей стяжах утеху, Дево Марие Богородице, и к Тебе единей во всякой нужде прибегаю со дерзновением: не остави убо мене в жизни сей и во время смерти моея предстани в помощь, помощнице моя, да узрят Тя вси врази мои и постыдятся, Тобою побежденнии, Владычице, ходатаице спасения моего. Аминь.

В четверг

В пятницу

В субботу

Молитва Пресвятой Богородице Всемилостивая

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Так сложилось исторически, что несмотря на то, что в православной религии существует достаточно большое количество святых все же самой популярной является Богоматерь. Кстати существует даже некоторая классификация сильных и редких молитв к святой. Среди которых самую большую силу имеет достаточно редкая молитва Богородице Всемилостивая Владычице. Но даже несмотря на то, что она считается очень сильной она также является очень редкой. Эту молитву в свое время дал Преподобный Серафим иеросхимонаху Сампсону. Удивительно, но и по сей день эта молитва не числится в молитвослове. Но несмотря на это ее все чаще произносят люди со своими прошениями.

Читайте так же:  Молитва от зависти и сплетен

История появления

Перед своим арестом Серафим увидел удивительный сон. Как будто старец вошел в комнату и тихо наклонившись над ним продиктовал молитву Пресвятой Богородице Всемилостивой. При этом старец ему наказал о том, что он будет жить только если будет читать именно эту молитву. И попросил ее распространять.

Утром потрясенный увиденным сном он записал молитву. Спустя несколько часов после увиденного сна отца арестовали и отправили в заключение на почти 20 лет лагерей. Отец пережил много трудностей в жизни, но помня свой сон он рьяно молился и только благодаря своей вере и молитвы он стойко выдержал все испытания.

Когда и от чего читают молитву

Как уже было сказано выше святой обращаются веряне достаточно часто. Прошения произнесены к ней помогают во многих ситуациях. А именно:

Православная молитвы пресвятой Богородице на каждый день

Святые православные подвижники и старцы учат нас, что верующий человек должен постоянно пребывать в молитве. Молитва приближает нас к Богу, очищает душу, дарует покаяние и надежду, оберегает от бед и напастей.

Каждый день нужно молиться Божией Матери, своему ангелу-хранителю, святым земли российской. Какие православные молитвы выбрать, ведь их такое огромное множество, и все кажутся подходящими! Преподобный Нил Сорский, живший в ХV веке, облегчил нашу задачу, написав семь прекрасных молитв Богоматери на каждый день недели. Святой Нил родился в Москве и происходил из боярского рода. Будучи еще совсем юношей, постригся в монахи. Святой много лет прожил в монастырях Афона и Константинополя, а когда вернулся на Родину, основал мужской монастырь. Преподобный Нил славился своей нестяжательностью и аскетизмом. Будучи образованным и начитанным, старец написал множество духовных трудов, в том числе и ежедневные молитвы Пресвятой Божией матери.

Молитвы Богородице на каждый день недели приносят утешение в скорбях и спокойствие на душе

Православные христиане особенно любят молиться Пресвятой Богородице. Молитвы Божьей Матери включены в состав ежедневного молитвенного правила. Обращаемся мы к Ней в моменты скорби, в болезни, при различных искушениях, когда не знаем, как поступить в той или иной ситуации. За всю историю христианства святыми отцами церкви было написано великое множество православных молитв Божьей Матери, ежедневно читаемых в храмах и во время домашней молитвы. Самую первую из них – Богородице Дево, радуйся –принес вместе с благой вестью о скором рождении Спасителя светлый архангел Гавриил. Были и другие случаи чудесного дарования молитв Матери Божьей свыше, как это произошло в случае с иконой Достойно есть.

Ежедневные молитвы Богоматери преподобного Нила Сорского охватывают весь спектр чувств, которые может испытывать православный человек к Заступнице: в них есть и восхваление, и просьбы о спасении и прощении грехов, о ежедневной помощи в делах, о защите от нечистой силы.

Перед какими иконами читать молитвы Богородице на каждый день года?

Не осталось точных сведений том, перед какой иконой Пресвятой Богородицы преподобный Нил Сорский читал молитвы на каждый день седмицы (недели), поэтому никаких четких указаний в этом вопросе быть не может. В православном храме или интернет-магазине, специализирующемся на продаже икон, Вы можете выбрать любую понравившуюся Вам икону Богородицы, и перед ней читать эти сильные ежедневные молитвы. Традиционно в России почитают иконы Казанская, Владимирская, Иверская, Тихвинская. Эти и другие православные иконы при желании также можно вышить бисером, воспользовавшись готовым набором для вышивки.

Слушать на видео святую молитву Богородице

Текст православных молитв Пресвятой Богородице на каждый день недели

Святая молитва Божьей Матери в понедельник

От скверных моих уст приими моление, о нескверная, чтомая и Пречистая Дево Богородиц! И не возгнушайся моих словес, о радосте моя! Но призри мя и помилуй мя, о Мати Зиждителя моего! Во время жития моего не остави мене: веси бо, Владычице, яко на Тя всю мою надежду возлагаю, и все упование мое о Тебе есть. Темже и во время смерти моея предстани помощнице моя, радосте и утешение мое: не остави мене тогда, Надеждо моя , не посрами мене тогда. Вем бо, вем, Дево, яко о многих гресех повинен есмь окаянный, и трепещу, помышляя час оный: но Радосте моя, яви ми тогда лице Твое, удиви на мне милость Твою, ходатаице спасения моего, изыми мя, Владычице, от лютости бесовския и страшнаго и грознаго испытания воздушных духов: и от злобы их избави, и всю скорбь дне того на радость преложи Твоим посещением, и сподоби безбедно прейти ми от начал и властей тьмы и достигнути поклонятися на Престоле славы седящем Христу и Богу нашему, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице во вторник

Пресвятая Владычице моя Богородице, Ангелов и Архангелов, Херувимов и Серафимов Пречестнейшая, всех святых Пресвятейшая, Дево Мати Божия! Спаси мя смиреннаго и грешнаго раба Твоего: Ты бо веси, Всемилостивая Госпоже, яко вся мою надежду по Бозе на Тя возлагаю, и несть ми инаго прибежища спасительнаго, токмо Ты, Всеблагая, Ты моя крепость, Владычице, Ты моя сила, Ты мое Радование в скорбех, Ты мое Пристанище в искушениих, Ты мое Исправление в падениих, Ты и спасение мое всенадежное, о Мати Зиждителя и Господа моего! Помози ми плавающему от потопления греховнаго. Даждь ми руку помощи. Помошнице моя, и избави мя от тимения глубины, да не погрязну в Бездне отчаяния; буря бо грехов и страстей возста на мя, и волны веззаконнй погружают мя. Но Ты, Милосердая Мати, во пристанище Безстрастия настави и спаси мя, безнадежных Надеждо и Ходатаице спасения моего

Читайте так же:  Молитва об освобождении мужа из тюрьмы
Христианская молитва Богоматери в среду

Богородице, Ты еси упование мое, Ты ми еси Стена и Благонадежное Пристанище и Спасительное Прибежище, томимому страстей нахожденьими. Спаси мя от всех враг моих, гонящих душу мою и различными искушеньими сию улавляющих. На пути бо сем, по немуже хожду, многия сети сокрыша ми: мнози же соблазны, многия прелести, многия немощи духовныя и телесныя в падения греховная мя вовлекают; и что стоворю и отчаянный аз, неумею. Аще бо восхощу покаятися, нечуствием и ожесточеннем одержим есмь; аще же плакати понуждаются, не имам сокрушения сердечнаго и слез поне единыя капли. Увы окаянства моего! Увы Бедности моея! Увы лишения моего! К кому убо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, Благосердная Мати Господа и Спаса нашего, ненадежных Надеждо, Стено и Покров к Тебе притекающих! Не отрини мене сквернаго: Тебе бо едину в жизни моей стяжать утеху, Дево Марие Богородице, и к Тебе единей во всякой нужде прибегаю с дерзновением; не остави убо мене в жизни сей, и во время смерти моея предстани в помощь, помошнице моя, да узрят Тя все врази мои и постыдятся, Тобою побежденнии, Ходатаице спасения моего.

Чудотворная молитва Богородице в четверг
Сильная молитва Пресвятой Божьей Матери в пятницу
Православная молитва Божьей Матери в субботу
Чудотворная молитва Пресвятой Богородице которую нужно читать в воскресенье

О всемилосивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое. О Мати Пресладкого, Перворожденного и всяку любовь превосходящего Спасителя, Господа Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, Света помраченныя души моея. К Тебе аз многогрешный припадаю, и Тебе молюся, источниче милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая: помилуй мя, вопию Ти болезенно, помилуй мя уязвленного, в лютыя разбойники впадшаго, и от одежды, в ню же облаче мя Отец, увы мне ображеннаго. Темже возсмердша и согниша раны моя от лица безумия моего. Но, Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно, воззри на мя милостивым Своим оком, и не возгнушайся мене всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине страстей погруженнаго, люте падшего и возстати не могущего: умилосердися на мя, даждь мне руку помощи, во еже воздвигнути мя из глубины греховныя. О Радосте моя, избави мя от обышедших мя: просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго. Возстави подшаго лютее: можеши бо вся, яко Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего, и вино умиления точити подаждь; Тебе бо воистину едину надежду стяжаху в житии моем. Не отрыни убо мне к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего.

Какие молитвы нужно читать по дням недели

Основу христианской жизни верующего человека составляют пост и ежедневная молитва. Святой Иоанн Златоуст писал, что молитва роднит человека с ангелами, ведь именно постоянное молитвенное восхваление Господа и исполнение Его святой воли являются смыслом их существования.

Именно поэтому молитва на каждый день недели должна стать нормой нашей жизни, но только человек, пытавшийся молиться своими словами, знает, как тяжело в молитве выразить то, что накопилось на душе. Для того, чтобы облегчить молитвенный труд христиан, особенно начинающих, церковью составлено ежедневное утреннее и вечернее правило, а также сильные молитвы по дням недели.

Сильные молитвы по дням недели Богородице

Одними из самых сильных ежедневных молитв считаются православные молитвы на каждый день недели Пресвятой Божией Матери. Написаны они почитаемым российским святым – преподобным Нилом Сорским. Он жил в XV веке, был образованным человеком, происходящим из богатой купеческой семьи. С раннего детства воспитываемый в строгих канонах, юноша рано почувствовал стремление к монашеской жизни, и отправился путешествовать по святым местам.

Молитвы на каждый день недели Пресвятой Богородице были лишь одним из творений преподобного Нила, обогатившего православный мир еще множеством духовных произведений. Ежедневное чтение молитв Нила Сорского настраивает человека на духовный лад, защищает от бесовских нападений, помогает решить различные житейские и бытовые проблемы.

Православные молитвы на каждый день недели святым Архангелам

Помимо ежедневных молитв Божьей Матери, церковь в качестве защиты и благословения предлагает нам читать молитвы на каждый день недели Архангелам.

Кто написал тексты этих молитв, достоверно неизвестно. Они обращены к семи верховным ангелам: Михаилу, Рафаилу, Иегудиилу, Гавриилу, Уриилу, Варахиилу, Салафиилу. Каждый из них начальствует над определенным днем недели, и одновременно имеет от Бога благодать в чем-либо помогать людям. Так, Михаил защищает, Гавриил оберегает детей и помогает исцелиться от бесплодия, Рафаил лечит тяжелые заболевания, Уриил – помогает в учебе, наставляет на путь истинный, Салафиил помогает молиться, Иегудиил передает на землю Божьи награды за праведный труд, Варахиил благословляет на добрые дела.

Слушать на видео каждодневные молитвы Архангелам

Читать текст молитвы на каждый день недели святым Архангелам

Православная молитва читаемая в день недели понедельник Архангелу Михаилу

Святый Архангеле Божий Михаиле, oтжени oт меня молниеносным мечем твоим духа лукаваго, искушающаго мя.

O великий Архистратиже Божий Михаиле — победитель демонов! Поведи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых, и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь oт скорбен и oт всякия болезни, oт смертоностныя язвы и напрасныя смерти, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Во вторник читаем каждодневную молитву Архангелу

Святый Архангеле Гаврииле, радость неизреченную с Небес Пречистой Деве принесший, исполни радостию и веселием сердце мое, гордостию преогорченное.

O, великий Архангеле Божий Гаврииле, ты єси благовестил Пречистой Деве Марии зачатие Сына Божия. Возвести и мне грешному день страшной смерти Господа Бога за грешную мою душу, да простит Господь грехи мои; и не удержат меня демоны на мытарствах за грехи мои. O великий Архангеле Гаврииле! Сохрани меня oт всех бед и oт тяжкой болезни, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для чтения в день недели среда, святому Архангелу Божиему

O великий Архангеле Божий Рафаиле, приемый дар oт Бога целити недуги, исцели неисцельные язвы моего сердца и многие болезни моего тела. O великий Архангеле Божий Рафаиле, ты еси путеводитель, врач и целитель, руководствуй меня ко спасению и исцели все болезни мои душевные и телесные, и проведи меня к Престолу Божию, и умоли Его благоутробие за грешную мою душу, да простит меня Господь и сохранит oт всех врагов моих и oт злых человек, oт ныне и до века. Аминь.

Читайте так же:  Молитва чтоб избежать суда
В четверг читается молитва Архангелу

Святый Архангеле Божий Урииле, светом Божественным oзаряемый и преизобильно исполненный oгнем пламенной горячей любви, брось искру oгня сего пламенного в мое сердце холодное, и душу мою темную светом твоим oзари.

O великий Архангеле Божий Урииле, ты еси сияние oгня Божественного и просветитель помраченных грехами: просвети ум мой, сердце мое, волю мою силою Святаго Духа, и настави меня на путь покаяния, и умоли Господа Бога, да избавит меня Господь oт ада преисподняго и oт всех врагов видимых и невидимых, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святая молитва на каждый день недели для чтения Архангелам в Пятницу

Святый Архангеле Божий Селафииле, даяй молитву молящемуся, научи меня молиться молитвой смиренной, сокрушенной, сосредоточенной и умиленной. O великий Архангеле Божий Селафииле, ты молиши Бога за людей верующих, умоли Его благоутробие за меня, грешного, да избавит меня Господь oт всех бед и скорбей, и болезней, и oт напрасныя смерти, и oт муки вечныя, и сподобит меня Господь Царствия Небесного со всеми Святыми вовеки. Аминь.

Молитвы читаемая Архангелу в Суббота

Святый Архангеле Божий Иегудииле, присный споспешниче всех подвизающихся на пути Христовом, возбуди меня oт тяжкой лености и подвигом добрым укрепи меня. O великий Архангеле Божий Иегудииле, ты ревностный защитник славы Божией: ты возбуждаешь прославлять Святую Троицу, пробуди и меня, ленивого, славить Oтца и Сына и Святаго Духа, и умоли Господа Вседержителя да созиждет во мне сердце чисто и дух правый oбновит во утробе моей, и Духом Владычным утвердит меня и истиною Oтцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для чтения в день недели Воскресение

Святый Архангеле Божий Варахииле, благословение oт Господа нам приносящий, благослови мя положить начало благое, исправление нерадивого моего жития, да угожду во всем Господу Спасителю моему во веки веков. Аминь.

Читать текст молитвы на каждый день недели ко Пресвятой Богородице

Церковная молитва Богородице в для чтения в день недели Воскресенье
Молитва Богородице в для чтения в день недели Понедельник

«От скверных уст приими моление, о Нескверная, Чистая и Пречистая Дево Богородице, и не возгнушайся моих словес, о Радосте моя, но призри на мя и помилуй мя, Мати Зиждителя моего. Во время живота моего не остави мене: веси бо, Владычице, яко на Тя всю мою надежду возлагаю и все упование мое о Тебе есть. Тем и во время смерти моея предстани ми. Помощнице моя, радосте и сладосте моя: не остави мене тогда, надежде моя, и не посрами мене тогда. Вем бо, вем, Дево, яко многим грехом повинен есмь, окаянный, и трепещу, помышляя час оный; но, Радосте моя, яви ми тогда лице Твое, удиви на мне милость твою, Ходатаице спасения моего; изми мя, Владычице, от лютости бесовския и страшнаго и грознаго испытания воздушных духов, и злобы их избави, и всю тогдашнюю скорбь и печаль на радость преложи Твоим присещением. И сподоби безбедно прейти ми начала и власти тьмы, и достигнута покло-нитися на престоле славы сидящему Христу и Богу нашему, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки. Аминь.»

Русская Православная молитва Богородице во Вторник

«О Пресвятая Владычице моя Богородице, Ангелов и Архангелов, Херувимов, Серафимов пречестнейшая и всех святых пресвятейшая, Дево Мати Божия! Спаси мя, смиреннаго и греш-наго раба Твоего: Ты бо веси, всемилостивая Госпоже, яко всю мою надежду по Бозе на Тя возлагаю, и несть ми инаго прибе-жища спасительнаго, токмо Ты, Всеблагая: Ты моя крепость, Владычице, Ты моя и сила. Ты мое радование в скорбех. Ты мое пристанище во икушениях. Ты мое исправление в падениях. Ты и спасение мое всенадежное, о Мати Зиждителя и Господа моего! Помози ми плавающему в пучине жития сего лютее обуре- ваемому и бедствующему от потопления греховнаго. Даждь ми руку помощи, Помощнице моя, и избави мя от тимения глуби-ны, да не погрязну в бездне отчаяния: буря бо грехов и страстей возста на мя, и волны беззаконий погружают мя. Но Ты, милосердная Мати, в пристанище безстрастия настави и спаси мя, безнадежных Надеждо и Ходатаице спасения моего. Аминь.»

Православная молитва Божией Матери читаемая в день недели в Среду
Видео (кликните для воспроизведения).

«Богородице, Ты еси упование мое, Ты ми еси стена и благонадежное пристанище и спасительное прибежище, утомляемому страстей нахождение. Спаси мя от всех враг моих, гонящих душу мою и ловящих ю различными искушении: на пути бо сем, по нему же хожду, многия сети скрыша ми; многия соблазны, многия неудобства, многая прелести, многия немощи, душевныя и телесныя, уловляют мя в падения греховныя. И уже аз, окаянный, впадох в сети вражия, и связан, и держим есмь ими: и что сотворю, отчаянный аз, недоумею. Аще бо восхощу покаятися, нечувствием и ожесточением одержим есмь; аще же плаката понуждаюся, не имам сокрушения сердечнаго и слез ни поне единыя капли. Увы окаянства моего! увы бедности моей! увы лишения моего! К кому убо прибегну прочее, повинный аз? Токмо к Тебе, благоутробная Мати Господа и Спаса нашего, ненадежных надеждо, стено и покрове к Тебе притекающих! Не отрини убо мене блуднаго, не возгнушайся мене сквернаго: Тебе бо едину в жизни моей стяжах утеху, Дево Марие Богородице, и к Тебе единей во всякой нужде прибегаю со дерзновением: не остави убо мене в жизни сей и во время смерти моея, предстани в помощь. Помощнице моя, да узрят Ти вси врази мои и постыдятся, Тобою побежденнии, Владычице, Ходатаице спасения моего. Аминь.»

Христианская молитва читаемая Богородице в день недели Четверг
Православная молитва Богородице в Пятницу
Молитва ко Пресвятой Богородице в день Субботу
Молитвы Богородице на каждый день седмицы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here