Молитвы армянской церкви

Святой текст: Молитвы армянской церкви специально для Вас!

Молитва «Отче наш» на армянском языке

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь представлена одна из самых сильных православных молитв «Отче наш» на армянском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями.

На армянском языке
Русская транскрипция

Екесце аркаютюн ко.

Егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор
тур мез айсор.

Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Hайр мер, вор hеркинэ’с эс,
сурб ех’ици анун Qо.
Екесцэ арqаюtюн Qо,
ех’ицин камq Qо ворпэс hеркинэ’с ев hеркри.
э’Зhац мер hанапазорд тур мез айсор,
ев tох’ мез э’зпартис мер,
ворпэс ев меq tох’умq мероц партапанaц.
Eв ми танир э’змез и п’орцуtюн,
айл п’э’ркя змез и чарен.
Зи Qо э арqаюtюн ев зоруtюн
ев п’арq hавитянэ’с. Амэн.

э’ произносить как о в слове “место”.
х’ произносить как r во французском языке.
п’ произносить как англ. p (page).
Q (q), t и j – тоже как в английском.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Молитвенное прошение о Патриархе

Ամէն հայի սրտից բխած՝
Լսիր այս ձայնն, ո՜վ Աստուած,
Երկար կեանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր` հայոց Հօր:
Տէր, անսասան պահիր Դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ:

Амэн hайи сэ’ртиц бэ’хац:
Лэ’сир айс дзайнн, ов Аствац!
Еркар кянq тур hайрапетин,
Еркар орер hайоц hор.
Тэр, ансасан паhир Ду мишт,
Qо иск hимнац Майр Аtор.

Каждого армянина из сердца исходит:
Услышь этот глас, о Бог!
Долгую жизнь дай Патриарху,
Долгие дни армян Отцу.
Господь, незыблемым храни Ты всегда
Тобой же основанный Мать Престол.
(т.е. Первопрестольный Св. Эчмиадзин).

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Хач Qо ех’ици мез апавэн, Тэр hИсус,
hоржам еревис п’ароq hор э’нд ампэ’с лусaворэ’с.
hайнжам меq ми амaчесцуq hусацялqэ’с и Qез,
айл зоруtямб Qов мецав беркресцуq э’нд аjмэ Qуммэ,
ворпэс зордис Лусо ев зордис тэ’вэ’нjян.

УПОВАНИЕ НА КРЕСТ.

Крест Твой да будет нам опорою, Господь Иисус,
когда явишься во славе Отца на облаках светлых.
В час тот мы да не устыдимся надеящиеся на Тебя,
но силою Твоею великою да возрадуемся у десницы Твоей,
как сыны Света и сыны Дня.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Св. Нерсес Благодатный (Шнорhали)

Имастуtюн hОр hИсус,
тур индз имастуtюн э’збарис хорhэл
ев хосэл ев горцэл араджи Qо hаменайн жам.
И чар хорhэ’рдоц и баниц ев и горцоц п’ркя зис ев вох’ормя
Qо арарацоц ев индз, базмамех’ис: Амэн:

Премудрость Отца, Иисус!
Дай мне мудрости ежечасно думать,
говорить и творить добро перед Тобою.
От злых помыслов, слов и дел избавь меня
и помилуй создания Твои и меня, многогрешного. Аминь.

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ.

Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

Օգնեա մեզ, Տէր, օգնեա մեզ, Աստուած Փրկիչ մեր, վասն մեծի փառաց անուանդ Քոյ, Տէր,
փրկեա զմեզ եւ քաւեա զմեղս մեր վասն անուանդ Քո սրբոյ։
Պարսպեալ պահեա զառ ի Քեզ զապաւինեալ եւ զյուսացեալ ժողովուրդս Քո
ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ Քո ի խաղաղութեան։
Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։
Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել Զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА
ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ.

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы армянской церкви
Оценка 5 проголосовавших: 1
Латинская транскрипция

Yekestse arkayootyoon qo.

Yeghitsi kamq qo
vorpes yerkines yev yerkree.

Z’hats mer hanapazord
toor mez aysor.

Yev togh mez zpartis mer,
vorpes yev meck tohumk
merots partapanats.

Yev mi tanir zmez i pordzutyoon.

Ayl prkeea mez i chare.

Zee qo e arckayutyoon
yev zorutyoon yev parck
havetyanes .

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитвенник

Молитвенник Нерсеса Шнорали

Молитвослов Симеона Ереванци

О молитве

Молитва есть самый непосредственный путь общения с Богом. Целью всякого добродетельного поступка, отшельничества является утверждение связи с господом, слияние с Господом, а молитва сама есть встреча души с Господом.

«Молитва является наиболее родной и близкой к Богу, — пишет Святой Григор Нарекаци, — чем любая добродетель, ибо все остальное является подготовкой и одеянием, чтобы войти к Богу, а молитва есть беседа с Богом лицом к лицу».В священном предании Церкви молитва является высоким искусством, для обретения навыков в котором нужны знания и личная практика. Отцы и Вардапеты при живом содействии Святого Духа и в освящении Божественного дара раскрыли закономерности и тонкости молитвы, которые с определенностью выразили в своих наставительных сочинениях.

Особенно важны их практические наставления о том, как молиться и каким образом противостоять разным демоническим атакам и искушениям, которые происходят во время молитвы, и приобрести святую и плодотворную молитву.

Следуя наставлениям Святых Отцов о молитве, можно различить определенные принципы и правила молитвенной жизни, которые необходимы для каждого христианина, который пытается освободиться от пут зла и соединиться с Богом.

Молитва требует серьезной подготовки, иначе она будет неприемлемой, а молящийся будет осужден.

От молящегося прежде всего требуется незлопамятность и снисходительность как по отношению к ближнему, так и к врагу. Святой Нил Синийский пишет: «Кто копит в душе своей уныние, злопамятство и думает, что молится, похож на того, кто отмеряет воду и наливает в дырявый кувшин».

Каждый грамотный христианин должен иметь «Молитвослов» — сборник молитв, благословленный Церковью для всеобщего употребления. «Молитвослов» с армянским и русским текстом можно купить в Армянской Церкви.

Перед началом чтения, канонических молитв вам необходимо разобраться с их смыслом, чтобы читаемое вами во время молитвы не было «попугайской тарабарщиной», но было бы осмысленным обращением к Богу.

После того, как вы в основном разберетесь со смыслом молитвенных текстов, можно приступать и непосредственно к молитве.
Организуйте у себя дома молитвенную полку, на восточной стене дома, где у вас будут стоять иконы, лампадка или подсвечник, где у вас будет лежать молитвослов, храниться святая вода — словом, как бы маленький домашний храм Бога Вышнего. Крест и иконы должны стоять на восточной стороне, лицом к западу.

На время молитвы обычно христиане зажигают перед иконами лампаду, как знак нашей горячей любви к Господу.
Молитва — это дело глубоко личное, потому и совершать её нужно так, чтобы, по возможности, никто и ничто не отвлекало вас от общения с Богом.
Встаньте поутру минут на 15-20 раньше, чем обычно, умойтесь, чтобы как следует проснуться, затем уединитесь перед иконами и откройте молитвослов.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произнеси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным. «
Читать молитвы по молитвослову следует негромко вслух, или «про себя», внимательно следя за правильным ударением в словах, а главное — чтобы каждое произносимое вами слово и выражение были осмыслены и прочувствованы вами.

Святые отцы говорят: «Лучше пять слов умом — чем сто языком «.

Некоторые считают главным — прочитать всё правило «от сих до сих», пусть даже чисто «механически».
Это неправильно. Богу «отмечаловка» не нужна.
Только молитва, понятая умом и прочувствованная сердцем, доходит до Бога и приятна Ему, и только такая молитва приносит нам Благодать Святого Духа.
Но надо быть честным перед Богом и не оправдывать свою лень «крайней занятостью», когда этой занятости в действительности нет.
Помните, что ваша молитва — это не вынужденный оброк Богу, а живительная пища для вашей души, и нужна она именно вам.
Кроме молитвы, и в помощь ей, христианин обязан соблюдать установленные Церковью Посты.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Отче наш на армянском языке латинскими буквами

Hayr mer, vor herkins es, Surb eXicin anun Qo,
Yekesce arqayuTyun Qo, yeXicin kamq Qo
Vorpes herkins Yev herkri Zhac mer hanapazord
tur zmez aysor yev toX mez @zpartis mer,
Vorpes yev meq ToXumq meroc
partapanac Ev mi tanir zmez i portutyan
ajl prkya zmez i charen Zi qo e Arqayutyun,
yev Zorutyun yev PaRq havityans Havitenis

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

АХ’ОtQ НЕХ’УtЯН ЖАМАНАК
Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитва покаяния, произносимая во время Литургии в Армянской Апостольской Церкви перед Таинством Причастия:

Согрешил я пред Святою Троицею.
Отцом, Сыном и Духом Святым.
Согрешил я пред Богом.
Исповедую пред Богом и
Пречистою Богородицею и пред тобою,
отче святый, все грехи мною содеянные.

Ибо согрешил я помыслом,
словом и делом, волею и не волею,
сознавая и не сознавая. Каюсь Богу.

Согрешил я душою и силою её,
рассудком и действием его,
телом и чувствами его. Каюсь Богу.

Согрешил я силою души моей: коварством,
наглостью, дерзостью и робостью,
расточительностью и скупостью,
распутством и обидой, злонравием,
отчаянием и легкомыслием. Каюсь Богу.

Согрешил я злословием языка:
лганием, ложной клятвой,
клятвопреступлением, противлением,
словопрением, ябедничеством, клеветничеством,
пустословием и насмешкою, злоречием,
еретичеством и проклятием,
ропща, сетуя, сплетничая и хуля. Каюсь Богу.

Согрешил я воровством рук,
жадничая, лишая,
побивая и убивая. Каюсь Богу.

Ещё согрешил я семью смертными грехами:
гордостью и частями её, завистью и частями её,
гневом и частями его, леностью и частями её,
алчностью и частями её, чревоугодием и частями его,
сладострастием и частями его. Каюсь Богу.

Сверх того согрешил я против всех Божиих заповедей,
тех, которые повелевают исполнять обязанности, и тех,
которые воспрещают что-либо. Ибо я не исполнил тех,
которые добровольно приняты мною к исполнению,
и не отрёкся от всего того, от чего должен был я отречься;
принял я законы и уклонился от них; вступил я в число христиан
и делами своими оказался недостоин этого имени;
зная зло, я добровольно предался ему и от добрых дел
удалился по собственному побуждению;

горе мне, горе мне, горе мне!. Всего мне не перечислить,
всего мне не исповедать; грехи мои бесчисленны,
злодеяния мои неизречимы, непростительны мои согрешения,
неизлечимы раны мои. Каюсь Богу.

Отче святый! Ты мой посредник примирения
и ходатай пред Единородным Сыном Божиим.
Освободи меня данною тебе властью
от грехов моих, умоляю тебя.

Да помилует вас человеколюбивый Бог
и да дарует прощение всех грехов ваших,
исповеданных и забытых, и я властью своего
священнического сана и по Божьему повелению:
«что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе» — тем же словом отпускаю вас от всякого
участия в грехах ваших, совершенных помыслом,
словом и делом, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
При этом предаю вам Таинства Святой Церкви,
дабы все добрые дела ваши сочтены были за добродетели
и служили бы вам во славу в будущей жизни. Аминь.

на армянском языке (транслитерация):

Мэха Амэнасурб Еррордутян:
hОр ев Вордво ев hОгвуйн Србо.
Мэханчел ем Астуцо арач.
Хостованум ем Астуцо арач
ев српуhи Аствацацни ев ко арач,
hайр сурб, болор горцац мехкерс.

Канзи мехк горцеци хорhрдов,
хосков ев горцов, кама ев акама,
гитутямб ев ангитутямб: мэха Астуцо.

Мэха hоговс ев нра зорутямб,
мтковс ев нра шаржмамб,
мармновс ев нра згаютямб: мэха Астуцо.

Мэха hогуйс зорутямб, хораманкутямб,
анзгамутямб, hандгнутямб ев еркчотутямб,
шрайлутямб ев жлатутямб,
анпаркештутямб ев аниравутямб, чараhаванутямб,
hусаhатутямб ев тэрамтутямб: мэха Астуцо.

Мэха мткис чар хорhрдов, нэнгутеамб, атэлутямб,
хэт hаяацков, чар наханцов, чаракнутямб, тулутямб,
порнкакан хорhрдов: арвакан, игакан, анаснакан,
грастакан, газанакан, гишерн у церекн,
еразакан гичутямб ев анрджакан гарш ахтехутямб: мэха Астуцо.

Мэха мармнис цанкутямб:
hэштутямб, анhогутямб, кнот hоранджмамб,
мармнис шаржумнеров ев пес-пес ахтеров пхцагорцелов,
аканчнерис ахоржалурутямб, ачкерис аратасирутямб,
сртис цанкутямб, рнгерис игутямб, беранис пагшотутямб,
анжужкалутямб, швайтутямб ев арбецутямб: мэха Астуцо.

Мэха лезвис чарахосутямб:
стахосутямб, ертмназанцутямб, hакаракутямб,
вичабанутямб, бансаркутямб, шохокортутямб,
ксу датаркабанутямб ев цахров, зрахосутямб, hердзахосутямб,
джгоhелов, бамбаселов ев hайhоелов: мэха Астуцо.

Мэха дзеркерис гохутямб:
агаhутюн анелов, зркелов, hарвацелов,
спанелов, кашкшелов: мэха Астуцо.

Мэха шинвацкис вохч казмутямб ев мармнис болор андамнеров,
hинг згайараннеровс ев вец шаржумнеровс верамбардз
вотнаhарутямб ев вайракарш мехкутямб,
ач ев дзах хоторелов, арачиннери hандеп механчелов
ев верчиннери hамар чар оринак линелов: мэха Астуцо.

Айлев мэха ёт маhацу мехкеров:
hпартутямб ев нра тесакнеров, нахандзов ев нра тесакнеров,
баркутямб ев нра тесакнеров, цулутямб ев нра тесакнеров,
агаhутямб ев нра тесакнеров, воркрамолутямб ев нра тесакнеров,
бхчахосутямб ев нра тесакнеров: меха Астуцо.

Айлев мэха Астуцо болор патвираннери:
hандзнарелинери ев hражарелинери дем,
канзи чкатареци hандзнарелинеры ев чhераца hражарелинериц.
Оренкы стаца ев оринапаhутян меч цулаца,
hравирвеци кристонеутян карги меч ев горцеровс анаржан гтнвеци,
чары гитеналов камовин шехвеци ев бари горцериц ес инкс hераца:

вай индз, вай индз, вай индз, ворн асем кам ворн хостованем,
канзи антив ен им hанцакннеры , анасели ен им аноренутюннеры,
аннерели ен им цаверы, ев анбжшкели ен им веркеры: мэха Астуцо.

hАйр Сурб кез унем hаштутян мичнорд
ев барехос Астуцо Миацин Ворду мот,
айн ишханутюны, вор трвац э кез,
хндрум ем кез арцакир индз им мехкери капанкнериц.

Тох мардасерн Аствац дзез вохормутюн
шнорhи ев тохутюн та дзер болор мехкерин
хостовацнерин ев морацацнерин.
Ев ес каhанайакан ишханутян им каргов
ев аствацайин hраманов, те «айн мехкеры,
вор арцакек еркри вра, арцаквац клинен еркнкум»,
нуйн айс хосков арцакум ем дзез дзер мехкери
вохч маснакцутюниц хорhурднериц, хоскериц
ев горцериц hОр, Ворду ев Сурб hОгу анунов.
Ев нориц талис ем дзез Сурб Екехецу хорhурды.
«айн, инч бари горцек, клини дзез и барегорцутюн
ев и парс hандерцял кянкум». Амэн:

Молитвы армянской церкви

Тел.: +7 (812) 571-99-90

Санкт-Петербург. Невский пр., 40-42

Тел.: +7 (812) 571-29-80

Санкт-Петербург. Невский пр., 40-42

Молитвы

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да придет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя

и на земле, как на небе,

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши,

как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас во искушение,

Но избави нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство, и сила,

и слава во веки.

Հայերեն (Գրաբար)
Հայր մեր որ յերկնս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Հայերեն (աշխարհաբար)
ՀԱՅՐ ՄԵՐ
Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես,
Քո անունը սու՛րբ լինի,
Քո թագավորությունը գա՛,
Քո կամքը լինի՛
Ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա,
Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր
Եվ մեզ ներիր մեր պարտքերը,
Ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին
Ու մեզ փորձության մի տանի,
Այլ փրկիր մեզ չարից,
Քանի որ քոնն է թագավորությունը,
Զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից,
Ամեն։

Աղոթք հաց ուտելուց առաջ

Աղոթք հաց ուտելուց առաջ

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս,
Որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ:
Օրհնեալ է Տէ՛ր ի պարգեւս Իւր.
Ամէն:

Видео (кликните для воспроизведения).

***
Փա՛ռք Քեզ, ո՜վ Տեր, փառք Քեզ, փառա՛ց Թագավոր, որ տվեցիր մեզ ուրախության կերակուր. և Քո ամենաբավ ողորմության լիությամբ լցրիր մեր սրտերը: Այժմ լցրու մեզ Քո Սուրբ Հոգով էլ, որպեսզի Քո առաջ ընդունելի, և ոչ՝ ամոթահար լինենք, քանզի Դու յուրաքանչյուրին հատուցում ես ըստ իր գործերի:
Ամեն:

Հավատո Հանգանակ

Հաւատամք ի մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նույն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր՝ մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով: Որով Էառ զմարմին, զհոգի, եւ զմիտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապես եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մամնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս. որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրենս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն:

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի: Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց: Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս:

Իսկ որք ասեն` էր երբեմն յորժամ ոչ էր Որդին, կամ էր երբեմն յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կամ թե` յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ` փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ Կաթուղիկէ եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի:

Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Бога Отца единородно, именно от естества Отцова. В Бога от Бога, в Свет от Света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного; единосущного Отцу, Коим сотворено все на небесах и на земле, видимое и невидимое. Ради нас людей и спасения нашего ради сошедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося, родившегося совершенно от Святой Девы Марии Духом Святым. Приявшего плоть, душу, разум и все, что есть в человеке, — истинно, а несомненно. Страдавшего, распятого, погребенного, на третий день воскресшего, вознесшегося на небеса в том же теле, воссевшего одесную Отца. Грядущего в том же теле и во славе Отца судить живых и мертвых; Его же Царству нет конца.

Веруем и в Духа Святого, несотворенного и совершенного, глаголившего в Законе, Пророках и Евангелиях. Сшедшего на Иордан, проповедавшего Посланного и обитавшего в святых.

Веруем и в единую соборную Апостольскую Святую Церковь. В одно крещение, в покаяние, очищение и отпущение грехов; в воскресение мертвых; в вечный суд душ и тел; в царство Небесное и в жизнь вечную.

Ս. Ներսես Շնորհալի «Հաւատով խոստովանիմ»

«Հաւատով խոստովանիմ»-ը համաշխարհային հոգևոր գրականության գոհարներից է (թարգմանվել է 36 լեզուներով): Բաղկացած է 24 տնից (օրվա 24 ժամերի համեմատ) և բովանդակում է աղոթքի բոլոր տեսակները (դավանական, զղջական, պաղատական, խոստովանական և այլն): Հեղինակն այն անվանել է «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»: Գրված է արձակ, բայց հոգևոր ապրումների, հույզերի հարստությամբ և ներքին ռիթմով ազատ բանաստեղծություն է:

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

ԶՔեն գոհանամք,
Տէր Աստուած մեր.
որ շնորհեսցեր մեզ հանգիստ
քնոյ ի խաղաղութեամբ:
Տուր մեզ, Տէր. զառաջիկայ
օրս խաղաղութեամբ
անցուցանել:
ԱՄԷՆ:
Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս.
որ լուսաւորես զամենայն մարդ,
լուսաւորեա զիս՝ զխաւարեալս
մեղօք. բաց զաչս իմոյ եւ
հաստատեա յերկիւղ ի սէր պատուիրանաց Քոց:
ԱՄԷՆ:

Армянская апостольская церковь

Религия и Церковь Армении считаются первоапостольскими, то есть — непосредственно полученными от святых апостолов, учеников Иисуса Христа. Церковь иногда называют Армяно-григорианской, но среди духовенства самой Апостольской Церкви это название не используется.

Становление христианства в Армении

До принятия христианства, народ, населявший нынешнюю территорию Армении, придерживался язычества. О тех временах осталось мало сведений, ведь армянский алфавит был создан только в V веке. Информация передавалась из уст в уста, поэтому многие факты о дохристианских временах дошли до нас искаженными.

После принятия христианства на месте языческих капищ были построены храмы, поэтому фактические свидетельства о периоде политеизма также были утрачены. Первыми людьми, принесшими новую веру на территорию Армении, были ученики Христа — апостолы Фаддей и Варфоломей. Апостол Фаддей был казнен вместе со своими последователями.

Апостол Варфоломей также принял мученическую смерть по приказу армянского царя. Но гонения не смогли остановить распространение христианства. После подвижничества апостолов в Армении появилось много верующих. Христиане молились тайно, у них не было храмов или других мест для богослужений.

Позже новая религия получила широкую популярность в соседних странах, с которыми Армению связывали торговля, культура и общее прошлое. Это подготовило хорошую почву для распространения христианства на территории Армении.

Ситуация изменилась в 314 году, когда царь Тиридат III принял крещение и отдал указ о строительстве первого христианского храма. Этот год стал официальной датой принятия христианства народом Армении.

Интересно знать! Собор Эчмиадзин, основанный Тиридатом III, до сих пор считается религиозным центром для всех армян. Это главное местопребывание верховного Патриарха и Католикоса.

Разрыв Армянской Церкви с Православием произошел в V веке из-за неточного перевода некоторых решений, принятых Вселенским Халкидонским Собором.

В последующие периоды Армянская Церковь неоднократно искала точки соприкосновения с Католицизмом. В 1198 году была подписана уния между Католической и Армянской Апостольской Церковью, но это привело к расколу и образованию Армянской Католической Церкви. В итоге, Апостольская Церковь осталась отдельной независимой конфессией.

Таинства Армянской Апостольской Церкви

 1. Крещение — самое первое Таинство. Не приняв его, человек не может участвовать в других. Во время проведения Таинства Крещения детей трижды окунают в освященную воду, взрослым омывают лицо или изливают воду на голову. Одновременно с крещением совершается Таинство миропомазания и причащения.

Особенности богослужений

В Армянской Церкви службы разделены на утреннюю, дневную, вечернюю и ночную. Утренняя служба объединяется с ночной и проводится на рассвете. Она посвящена восхвалению подвигов Сына Божьего и символизирует воскресение Христа.

Вечерняя служба проводится на закате. Во время богослужения вспоминают погребение Христа, окончание его земного пути. Верующие просят Бога даровать им добрую ночь и покой в душе.

Главное богослужение в Армянской Апостольской Церкви — Божественная Литургия. Она проводится на армянском языке, дополняется особыми ритуалами и песнопениями. По завершению богослужения верующие причащаются.

Важно! Если человек по каким-то причинам не может причаститься, он все равно может находиться на Литургии. Во время богослужения такие прихожане слушают главы из Священного Писания, молятся и восхваляют Господа Иисуса Христа.

Церковная организация и иерархия

Высшую ступень церковной иерархической лестницы в Армении занимает Католикос. Он обладает такой же централизованной властью, как Папа Римский в Католицизме. В Православии же Патриарх — почетный титул, не наделяющий его носителя особыми полномочиями.

Высший церковный сан после Католикоса — епископ. Епископы стоят во главе епархий, обязаны принять монашеский постриг и иметь ученую степень.

Основное звено церковной жизни — священники. Они отвечают за духовное воспитание верующих, осуществление Таинств и совершение богослужений. Помогают священникам дьяконы и чтецы.

Расхождения с Православием

Несмотря на достаточно теплые отношения Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей, между ними существует много разногласий в отношении Евхаристии.

Священники не могут проводить совместные богослужения, в частности — Литургию. Верующие одной из Церквей не могут причащаться или принимать крещение в другой.

Догматические различия

Одним из вопросов, вызывающим наиболее жаркие споры в кругу богословов, является вопрос о божественности плоти Иисуса Христа.

Армянская Церковь считает, что плоть Иисуса была божественной. Он не мог испытывать человеческих чувств, следовательно, его страдания на кресте были символическими. Православие же придерживается учения о двух природах Христа. Будучи Богом, он при рождении принял человеческое тело и испытывал все физические и духовные терзания, свойственные простому человеку.

В те дни, когда эта тема поднималась на Вселенском Соборе, Армения находилась в состоянии кровопролитной борьбы с Персией. Епископы не смогли принять участие в обсуждении и не приняли решение Собора, после чего началось многовековое разделение с Православием.

Важно! В настоящее время между представителями Русской и Армянской Церквей ведутся диалоги о природе Христа. Если им удастся преодолеть противоречия, полное общение между конфессиями будет восстановлено.

Обрядовые особенности

У Армянской Апостольской и Русской Православной Церквей есть небольшие различия в обрядах, но они не могут быть препятствием для общения между верующими.

Епархии Армянской Апостольской Церкви

Армянская диаспора в мире считается многочисленной. В местах постоянного проживания верующие стремятся основать храм, чтобы собираться там для молитвы и во время праздников.

Епархии Армянской Апостольской Церкви располагаются на всех континентах, их количество в других странах зависит от числа верующих. Так, на территории Африки Апостольская Церковь представлена всего одной епархией, а в Европе их больше 10. В России располагаются Ново-Нахичеванская и Епархия Юга России.

Наиболее многочисленными епархиями считаются:

 • Араратская;
 • Армавирская;
 • Грузинская;
 • Украинская;
 • Греческая;
 • Гугаркская;
 • Шведская.

Армянская Апостольская Церковь в России

На территории России храмы Армянской Апостольской Церкви можно увидеть в столице, Ростове-на-Дону, Краснодаре и многих других городах. В Москве есть два храма, принадлежащих Армянской Церкви — Преображенский и Воскресенский соборы.

Интересно знать! Многие армянские храмы называют в честь Георгия Победоносца, так как он — один из наиболее почитаемых Святых среди христиан Кавказа.

Другие наиболее известные храмы Армянской Церкви в России:

 • Церковь святой великомученицы Екатерины в Санкт-Петербурге;
 • Церковь Святого Стефана в Калининграде;
 • Церковь Святого Карапета в Екатеринбурге;
 • Церковь Христа Всеспасителя в Кирове.

Армения стала первой страной, принявшей христианство на официальном уровне, в качестве государственной религии. Уже много веков между нами нет церковного единства, но это не разрушает близость наших духовных идеалов и общую систему ценностей.

Молитвы армянской церкви

Группа: Пользователи
Сообщений: 419
Регистрация: 3.10.2007
Из: РФ-РА-РГ
Пользователь №: 5

Читайте так же:  Молитва чтобы продать мед

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here