Молитва Святой наум

Святой текст: Молитва Святой наум специально для Вас!

О чем молиться святому науму

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

(преподобного Амвросия Оптинского)

Г о́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Г о́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя) , сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. A ми́нь.

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О , Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя) . Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их. Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя) , мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. А ми́нь.

(для успехов в учебе)

П роро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

В о и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Г о́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́. Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Г о́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Г о́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Г о́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Г о́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Г о́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Г о́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Г о́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Г о́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Г о́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Г о́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. А ми́нь.

П роро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророку Науму, глас 4

П росвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце,/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,// проро́че блаже́нне, Нау́ме сла́вне.

Молитва святому пророку Науму

Молитва мученице Фомаиде Египетской

Тропарь, глас 4 *

А́гница Твоя́, Иису́се, Фомаи́до,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Агница Твоя, Иисусе, Фомаида, взывает громогласно: «Тебя, Жених мой, люблю, и, Тебя ища, страдаю, и распинаюсь и погребаюсь с Тобою в Твоем крещении, и терплю муки за Тебя, да царствую в Тебе, и умираю за Тебя, чтобы и жить с Тобою; но, прими меня как жертву непорочную, с любовью принесенную Тебе!» По ходатайствам ее, как Милостивый, спаси души наши.

Читайте так же:  Единородный сыне молитва

Молитва

О, всехва́льная му́ченице Фомаи́до! За чистоту́ супру́жества да́же до кро́ве подвиза́вшися и целому́дрия ра́ди ду́шу свою́ положи́вши, досто́йна пред Го́сподем обрела́ся еси́, во е́же в ли́це преподо́бных дев почте́нней тебе́ бы́ти. Услы́ши нас моля́щихся тебе́: и я́коже дре́вле бори́мии от пло́ти цели́тельницу тя име́яху, по дарова́нней тебе́ от Бо́га благода́ти, си́це и ны́не прибега́ющим ко предста́тельству твоему́ пода́ждь отра́ду и свобожде́ние от плотски́я бра́ни, и целому́дренное житие́ и незазо́рное в супру́жестве и де́встве пребыва́ние твои́ми богоприя́тными моли́твами всем исхода́тайствовати потщи́ся, я́ко да телеса́ на́ша храм живу́щаго в нас Свята́го Ду́ха бу́дут. О, преизбра́нная в жена́х и ве́рная рабо́ Христо́ва! Помози́ нам, да не поги́бнем со страстьми́ и похотьми́ на́шими, но да упра́вимся умо́м на́шим и укрепи́мся се́рдцем на́шим во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сла́вяще твою́ по́мощь и предста́тельство, благода́ть же и ми́лость Триеди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кому помогает молитва науму

14 декабря праздновали день пророка Наума, в этот день начинали учить детей грамоте. Люди молились святому Науму и просили у него. Что?

14 декабря — праздник одного из 12 пророков , пророка Наума. Еще его называют Грамотником. Именно, начиная с 14 декабря, детей начинали учить и раньше этот день считался Днем учителя. В дом приглашали дьякона и разыгрывали целое представление с молитвами, поклонами. радушными приветствиями.

А у пророка Наума в своих молитвах просили наставить их на ум.

Одним словом — надоумить.


Молитва первая пророку Науму

Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати. Аминь.

Молитва вторая пророку Науму

Православная книга почтой pravmolitva.ru

Тематические и традиционные молитвословы, акафисты, духовная литература.

Готовим. Немецкий маковый творожник. Изумительный маковый вкус! Немецки.

Сливочный сыр из кефира — проще не бывает Ингредиенты для сыра: Кефир 1 % .

Фриц Перлз — Осознанность Фриц Перлз — Осознанность Английские и русские субтитры к.

Об исцелении тонкого тела как важнейшем аспекте для «белых людей» Об исцелении тонкого тела .

 • Здоровое питание (961)
 • Здоровье, Медицина, Лечение. (950)
 • Выпечка/домашние тортики (934)
 • Торты (168)
 • Торт без выпечки (52)
 • Кулинария/Рецепты (625)
 • Женский университет/советы для хозяек (622)
 • Молитвы/видео (501)
 • ЖИЗНЬ (454)
 • Психология/Рекомендации (357)
 • Спорт/массаж живота/ массаж (329)
 • Полезные советы/Секреты здоровья (304)
 • Консервирование (225)
 • Искусство (216)
 • Стихи,ЖЗЛ (138)
 • Сад/Огород (137)
 • Выращивание томатов (3)
 • выращивание огурцов (2)
 • Творчество (124)
 • Косметика/Уход за лицом (119)
 • Города мира (88)
 • Стихи/Юмор (72)
 • Великий пост (60)
 • Кино/фильмы (60)
 • Медицина (36)
 • Кино любимое. (35)
 • Лекции/методики/материал (16)
 • Выкройки/Советы/вяжем сами (16)
 • Рукоделие/вязание/шитье (13)
 • Привлечение денег/ достаток (12)
 • ВЕГАН (11)
 • Смехотерапия (11)
 • Великий пост (9)
 • Смехотерапия (8)
 • Пироги (7)
 • лечебное питание (6)
 • Мода/ советы (6)
 • интернет (6)
 • Салаты/ соусы (5)
 • Разум растений (4)
 • Лекции/методики/материал (4)
 • Музыка/ Видео (3)
 • конфеты/рецепты (2)
 • супы (2)
 • Гомеопатия/ полезные рецепты (2)
 • Программы/надпись/ удаление (2)
 • Мясные блюда (1)

14 декабря – день Наума Грамотника. ЗАГОВОРЫ И МОЛИТВЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ ВАШИХ ДЕТОК

14 декабря – день Наума Грамотника. ЗАГОВОРЫ И МОЛИТВЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ ВАШИХ ДЕТОК,

-В этот день благоприятно читать молитву Науму Грамотнику, чтобы наставить ребенка на учение
Во имя Отца и Сына,
И святого Духа.
Святой отче Наум,
Направь отрока моего на ум,
Дай ему благословение на ярое учение,
Память его укрепи, старанья пробуди.
Возьми его руку, отгони лень и скуку.
Пусть будет сей отрок
На умок скор, в ученье спор.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва на удержание детей от зла

Вам в это день могут поступить новые выгодные предложен ия по работе.
Большая вероятнос ть того, что могут возвратит ь долги.

Неплохо бы сегодня провести
ритуал для привлечен ия денег.

Возьмите крупу(любую), положите ее в жестянную баночку(можно из под кофе),
сверху насыпте любое зерно.
Держа коробочку в левой руке, тихонечко трясите ею и скажите:
» Встану я раба Божья(имя) благослов лясь,
Пойду перекрест ясь, на большую улицу.
Стоит там амбар, от зерна ломится.
Как в том амбаре зерна считать не пересчита ть,
Так и денежек у меня рабы Божией (имя) будут полные
Кошельки, сундуки и карманы.
Аминь».
Вместимое коробочки высыпать птицам, чтоб склевали.
Когда они будут клевать, смотрите на них и шепчите:
«Себе клюйте, мне деньгами плюйте».

Молитва пророку Науму

Заговоры на хорошую учебу – сильные и проверенные

На хорошую учебу

Заговор на учебу ребенка

На личную удачу в учебе

Сильный заговор на учебу

Если помощь в учебе нужна не вам, а вашему ребенку, которому тяжело дается школьная программа, вы можете использовать заговор на учебу через воду.
Для этого вам понадобится стакан чистой родниковой воды. Склонитесь над этой водой и шепотом скажите:

Чтоб лучше училось и со старанием, говорят на яркий огонь, лучше всего в печь:

«Как ты, пламя, горишь
да разгораешься,
от моего дыха колыхаешься,
Так бы горел и ярел на учение раб (имя). Аминь» 3. На водуНужно нашептать на стакан с водой и дать выпить ребенку.Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Как созвездия неба Господнева не оставляют своего места
без веда Вседержителя, так и разум раба Божьего (имярек)
не оставит здравый смысл и да пополнятся силы его ума.
Именем Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Девы Марии да будет так. Аминь.Процедуру повторять регулярно – хотя бы раз в месяц.

Читайте так же:  От неудач молитвы

Из солонки двумя пальцами (большим и мизинцем) достаньте 3 крупинки соли, бросьте их в стакан с водой, рукояткой ножа прочертите над водой крест сверху вниз и справа налево и произнесите:
Мысли скорые, да дела быстрые,
Память крепкая, да хитрости всякие,
Мудрости, да большие премудрости,
Сойдитесь в водице, смешайтесь
И моему ребенку передайтесь.
Как царь Соломон был догадлив, да умен,
Так пусть и мое дите
Умом-разумом блистает.
Ничего никогда не забывает.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Затем умойте ребенка этой водой или дайте выпить.

Заговор на кристалл

Для успеха в учебе

Ребенок должен самостоятельно прочитать заговор. Научит его. Перед выходом приготовьте в тазике чистую воду. Смотря на своё отражение нужно проговорить:
«На себя смотрю.
Я над водой, я и в воде.
Везде я первая. И в школе — тоже». После этого нужно умыться этой водой и отправиться в школу.

Оберег для того, чтобы не били в школе.

От страха перед учителями.

Ребёнок ленится учиться, прогуливает уроки.

Чтобы ребёнок учился легко и с удовольствием.

Молитвы к святому пророку Науму. Этот день не случайно называли «мудрым» и молились святому Науму, прося «надоумить» – научить. Считали, что “Святой Наум острит ум”. Народная мудрость говорит: Голова без ума, что фонарь без огня. Не учась, и лаптя не спле

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Посещение православного монастыря Святого Наума в – не просто экскурсия, это истинное торжество души. Старинное сооружение располагается на берегу, на юго-востоке от жемчужины – . Тихое, приятное место, в котором можно увидеть дефилирующих перед туристами павлинов и красивейшие источники, питающие озеро. На сегодняшний день монастырь является частью неканонической Македонской православной церкви.

Основание монастыря приходится на 893-900 гг., благодаря ученику Кирилла и Мефодия, преподобному Науму Охридскому. Когда святой умер, его мощи поместили в храм монастыря.

Свети-Наум пережил множество событий. В средневековье он был весьма популярным культурным центром, и мог похвастаться значительными земельными владениями. Были и набеги чужеземцев, после которых монастырь приходилось отстраивать вновь. Особенный ущерб принесли сооружению турки, хотя именно они и восстановили монастырь после, превратив его в объект почитания мусульман. Верующие считали, что мощи святого могут излечивать от недугов, причем как физических, так и душевных. Отсюда появилась пословица «Или ум, или Свети Наум».

Еще одним важным губительным событием в жизни монастыря считается пожар 1875 г. Целых два дня монастырь пылал синим пламенем, а после несколько лет восстанавливался.

Во времена Второй мировой войны над монастырем доминирует Албанская православная церковь. В послевоенный период проводится ряд археологических раскопок, благодаря которым местами был выявлен оригинальные фасады и часть храма монастыря.

Пестрое здание монастыря и однотонная площадь, на которой оно стоит, создают сильный контраст. Тем не менее, выглядит это всё достаточно гармонично. Вместо привычных православное архитектуре куполов, вы обнаружите пирамидальные своды, а у парадного входа – просторные портики.

Монастырь внутри впечатляет не меньше, чем снаружи. Прежде всего, хочется отметить шикарные работы македонского живописца, который рассказал в них в жизни и подвигах основателя монастыря – Святого Наума. В глаза бросается большая коллекция икон, самыми ценными из которых являются «Вход в Иерусалим» и «Распятие Христа».

Видео (кликните для воспроизведения).

В монастыре Святого Наума существует поверье, из-за которого паломники со всего света стремятся попасть в святую обитель. Приложив ухо к саркофагу с мощами преподобного Наума, можно услышать биение сердца святого. Редкие, но четкие удары были проанализированы учеными, которые сделали вывод: звуки соответствуют спектрограмме тонов сердца.

Как найти монастырь Святого Наума?

Монастырь скрыт от посторонних глаз, поэтому найти его не так уж и просто. Сооружение расположено в южной части города, на горе Галичице, на территории , носящего аналогичное название.

Есть несколько способов добраться до монастыря. Первый – арендовать автомобиль или воспользоваться услугами туристического автобуса. Это достаточно дорого, но удобно. В случае выбора первого варианта, ваш путь будет лежать по трассе №501, а по времени отнимет примерно 40 минут жизни.

В качестве второго способа вам предлагается сесть на баржу и совершить маленький круиз. Охридское озеро очень красивое, поэтому, несмотря на кратковременность, такое путешествие вам запомнится на всю жизнь.

В монастыре для посетителей накрывают стол с угощениями. Не отказывайтесь от трапезы ни в коем случае. Во-первых, вы можете обидеть монахов, а во-вторых, вы лишите себя замечательной возможности испробовать настоящее монастырское вино и некоторые национальные македонские блюда.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святой отче Наум, Направь отрока моего на ум, Дай ему благословение на ярое учение, Память его укрепи, старанья пробуди. Возьми его руку, отгони лень и скуку. Пусть будет сей отрок на умок скор, в ученье спор. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Как называются молитвы

О, святый угодниче Божий, пророче Науме! Подвигом добрым позвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславном окончании жительства твоего и чтем светлую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавлыпеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, вйдети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому пророку Науму

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко настоящая, далече сущая; сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Науме славне.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Наум Грамотник. День святого пророка Наума.

На Руси пророка Наума считали покровителем учащихся и называли Грамотником. В прописях и азбуковниках XVII века можно найти молитву: «Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати», что значит «хорошо постигать наставления». В народе к этому святому обращались за помощью и тогда, когда требовался разум в житейских делах: «Пророк Наум, наставь нас на ум».

На другой день ученика отправляли к учителю с азбукой и указкой. Каждое учение начиналось с трёх ударов розгами. Даже в первый день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя символическими ударами плёткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с трёх земных поклонов учителю, и обязаны были слушаться его беспрекословно.

На уроках нельзя есть, «а то заешь выученное»; книгу следовало закрывать, «а то все позабудешь». Говорили, что «пророк Наум и худой разум наведет на ум».

В награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в которое завязывали и деньги в качестве оплаты занятий. Но чаще всего занятия оплачивались едой: мать ученика приносила учителю курицу, лукошко яиц или горшок с гречневой кашей.

В старину учебный год в школах начинался не в один день, как сейчас, да и сами школы сильно отличались друг от друга. Кто начинал учение в августе, кто в сентябре, кто 14 ноября, в день святых бессребреников Космы и Дамиана, кто 14 декабря, в день Наума Грамотника… Для сельских ребят, помогавших родителям убирать урожай, пора учёбы наступала лишь с окончанием страды. День Наума-грамотника раньше считался Днём учителя.

Этот день не случайно называли «мудрым» и молились святому Науму, прося «надоумить» – научить. Считали, что “Святой Наум острит ум”. Народная мудрость говорит: Голова без ума, что фонарь без огня. Не учась, и лаптя не сплетёшь.

Молитвы о развитии ума у детей и просвещении разума к учению

Молитва о плохо обучающемся отроке

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселивыйся в сердца двунадесяти Апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных язык, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки: Сам Господи Иисусе Христе Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отроча сие (имя); и насади во ушеса сердца его Священныя Писания, яже рука Твоя Пречистая на скрижалех начерта законоположнику Моисею, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Святому Пророку Науму:

О, святый угодниче Божий, пророче Науме! Подвигом добрым позвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславном окончании жительства твоего и чтем светлую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавлыпеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, вйдети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва от сглаза короткая

Православная молитва — Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся пророку Науму

Пророк Наум (VII в. до Р. Х.) – один из двенадцати так называемых малых пророков, родом из Елкоша, города на севере Палестины. Проповедовал на закате Израильского царства, в период царствования Езекии. Обстоятельства жизни пророка почти неизвестны. По некоторым сведениям, он скончался в 45-летнем возрасте.
На Руси пророка Наума издавна почитали как помощника в «умственных» занятиях, «грамотника». Поэтому у пророка, помимо прочего, просят помощи начинающим учиться детям, мудрости в учении и управлении пастырям Церкви.

Молитва первая пророку Науму

Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати. Аминь.

Молитва вторая пророку Науму

Православная молитва — Православная книга

Молитвы о помощи в разных нуждах, молитвословы, каноны, акафисты, книги для изучающих Закон Божий, творения святых отцов, богословские произведения – с доставкой во все регионы России.
Сайт: http://pravmolitva.ru/
Почта: [email protected]
Телефон: (495) 592-72-52, (495) 330-03-81, (903) 134-62-07

О чем молятся пророку Науму

Пророк Наум (VII в. до Р. Х.) – один из двенадцати так называемых малых пророков, родом из Елкоша, города на севере Палестины. Проповедовал на закате Израильского царства, в период царствования Езекии. Обстоятельства жизни пророка почти неизвестны. По некоторым сведениям, он скончался в 45-летнем возрасте.
На Руси пророка Наума издавна почитали как помощника в «умственных» занятиях, «грамотника». Поэтому у пророка, помимо прочего, просят помощи начинающим учиться детям, мудрости в учении и управлении пастырям Церкви.

Молитва первая пророку Науму

Святый пророче Божий Науме, вразуми мя и накажи своею милостию добре руководствию навыкати. Аминь.

Молитва вторая пророку Науму

© Михаил Тихомиров
Цитируется в сокращении по кн.: МОЛИТВЫ О ПОМОЩИ В УЧЕНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ РАЗУМА. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2016, с. 45-48. ИС Р15-535-3569

Православная книга почтой pravmolitva.ru

Главная — pravmolitva

Тематические и традиционные молитвословы, акафисты, духовная литература.

Молитвы о развитии ума у детей и просвещении разума к учению

Молитва о плохообучающемся отроке

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселивыйся в сердца двунадесяти Апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных язык, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки: Сам Господи Иисусе Христе Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отроча сие (имя); и насади во ушеса сердца его Священныя Писания, яже рука Твоя пречистая на скрижалех начерта законоположнику Моисею, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пророку Науму

Издавна пророку Науму молятся при начатии грамоты. «Пророк Наум наведет на ум».

Тропарь, глас 2

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Преподобному Сергию Радонежскому

В семилетнем возрасте Сергий (Варфоломей) был отдан в учение грамоте, но трудно давалось ему учение. Горячо, со слезами молился он, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял мольбе. Он послал ему Ангела в виде старца-инока, который благословил отрока и сказал: «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, понимать то, что нужно. так что и других сможешь учить».

Молитва первая

Молитва вторая

Молитва третья

Молитва четвертая

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Тропарь, глас 4

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещай чад твоих, Сергие преподобне, отче наш.

Читайте так же:  Молитва для почек

Тропарь, глас 8

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего возжелал еси мирскаго мятежа уклонитися: мужески в пустыню вселился еси, и чада послушания в ней, плоды смирения возрастил еси. Тем быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе с верою, исцеления всем подавал обильно, отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Святой Иоанн Кронштадтский — помощник в учебе и освоении знаний.

Молитва

Тропарь, глас 1

Православный веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче. Божественных Тайн благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и церкви нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

Кондак, глас 3

Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верных Христа Пастыреначальника, обетование давшаго: «Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ей».

Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, первоучителем Словенским

Святые братья Кирилл и Мефодий по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные книги.

Молитва первая

Молитва вторая

О всехвальнии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, припадающе пред честною иконою вашею, усердно молим вы: воззрите милостивно на нас, ихже трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих! Призрите убо на виноград сей, егоже насадили есте, и не предайте дивеему вепрю озобати его. Сохраните, святии угодницы Божии, Церковь нашу Православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, яко да будет недвижима, но да разсыпятся о камень сей волны всякаго маловерия. Укрепите пастырей наших во всех добродетелех и в подвизе проповедания, вразумите же пасомых, во еже послушати гласа их. Сохраните вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла. Услышите и всякаго человека; с верою к вам приходящаго и благодатныя помощи вашея требующаго. В страшный же час смертный предстаните всем нам блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие, да в мире и покаянии скончавше земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Яко Апостолом единонравнии и Словенских стран учитилие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердите в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.

Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

Братья Косма и Дамиан, родом из Асии, изучали врачебное искусство. Им молятся о просвещении разума к учению грамоты.

Молитва первая

Молитва вторая

Трем святым отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу

Святые отроки прославились мудростью при дворе вавилонского царя.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Мученику Неофиту

Неофит показал в себе чудотворную силу, когда еще учился в школе.

Тропарь, глас 4

Мученик Твой, Господи, Неофите во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзности. Того молитвами спаси души наша. Далее читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам (см. выше)

Тропарь мученику, глас 4

Мученик Твой, Господи Неофите, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

Кондак мученику, глас 6

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче Неофите, и прелесть погасил еси всю, нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас.

Величание мученику

Видео (кликните для воспроизведения).

Величаем тя, страстотерпче святый Неофите, и чтем честная страдания твоя, иже за Христа претерпел еси.

Молитва Святой наум
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here