Молитва ПреСвятой Богородицы о беременности

Святой текст: Молитва ПреСвятой Богородицы о беременности специально для Вас!

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  София шамординская молитва

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитвы Пресвятой Богородице при беременности

Самое главное состояние женщины – это время её беременности и ожидания чуда: появление ребенка на свет. Это особое духовное состояние, сопряженное не только со счастливым ожиданием, но и время тревог и забот о здоровье будущего человечка. Поэтому в такое время необходимо обращаться с молитвами к Господу нашему или читать молитвы Пресвятой Богородице при беременности.

В православном мире принято, чтобы женщина, ожидающая ребёнка, обязательно молилась о своем ожидаемом ребёнке, поэтому все будущие мамы обращаются в мыслях и молитвах своих к образу Богоматери, которая и сама при жизни была любящей матерью. С древних пор на Руси женщина перед родами должна была обязательно сходить в церковь и получить благословение. Будущая мама обязательно произносила перед образом молитву Пресвятой Богородице о сохранении беременности.

Как молиться Божьей Матери о помощи в беременности и родах?

Будущей маме необходимо приходить в храм во время ожидания ребенка и просить свою покровительницу, Деву Марию о благополучном разрешении беременности и о здоровье будущего чада.

Молитвы совершаются в уединении, отрешившись от земных хлопот и скорбей. Слова, произносимые беременной женщиной, должны быть чистыми и искренними. Молитвы к Богородице во время беременности – это не только духовное очищение просящей, но и невидимая связь, разговор с будущим ребёнком. Если беременная неважно чувствует себя, то вовсе необязательно идти в церковь, можно обратиться к Божьей Матери и дома, главное – искренне верить в помощь и благословение её.

Тексты молитв Пресвятой Богородице при беременности

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божественными чудесы святый Твой образ, Целительнице, подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость.

Молитва

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Молитва

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́. Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы о беременности и даровании детей

С этими православными молитвами обращаются к святым с просьбой об избавлении от бесплодия, успешном зачатии, здоровой беременности (вынашивании) и даровании детей.

Читайте так же:  Молитва на острове на буяне стоит

Можно читать за себя и за свой плод, либо за роженицу.

Выберите нужное из меню:

 • Молитвы святым :
  • Господу Богу
  • Архангелу Гавриилу (2 молитвы)
 • Пресвятой Богородице :
  • Пресвятой Богородице и ее иконам
  • На Покров
 • Святым угодникам :
  • Матроне Московской
  • Николаю Чудотворцу
  • Ксении Петербургской
  • Луке Крымскому
  • Иоакиму и Анне
  • Давиду Гареджийскому
 • О зачатии, беременности и родах :
  • О зачатии
  • О здоровье роженицы
  • О здоровье плода в утробе
  • Об успешных родах
  • О здоровье рожденного малыша
 • О нерожденных детях :
  • При замершей беременности
  • При аборте

Все молитвы подряд:

Молитва Господу Богу о даровании детей

Услыши нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя.

Будь милостив, Господи, к молитве нашей, вспомни Закон Твой об умножении рода человеческаго и буди милостивым Покровителем, да Твоею помощию сохранится Тобою же установленное.

Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего – сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества и предуказание тайны единения Христа с Церковью.

Призри, Милосердный, на рабов Твоих сих (имена), союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя,

да будут плодовиты и да увидят они сына сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки.

Молитва архангелу Гаврилу о зачатии ребенка

О, святый великий архангеле Гаврииле, Божию Престолу предстояй и озарением от Божественного света осиянный, ведением же непостижимых тайн о превечней премудрости Его просвещенный!

Читайте так же:  Молитва о смягчении сердца мужа

Всеусердно молю тя, настави мя к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих.

О, святый великий Гаврииле архангеле!

Не презри мене грешнаго, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да непрестанно славлю Отца и Сына и Святого Духа державу и твое предстательство во веки веков.

Молитва архангелу Гавриилу о хорошем протекании беременности

O, святый Архангеле Божий Гаврииле, присно предстояй Престолу Всевышняго, прерадостный благовестниче и усердный споспешниче нашего спасения!

С свойственным тебе милосердием приими сие хвалебное пение, oт нас недостойных тебе приносимое.

Исправи молитвы наша, и приноси я, яко фимиам, на Небесный Oлтарь кадильный;

oзари умы наша светом познания таин спасительныя веры нашея;

воспламени сердца наша любовию ко Христу Спасителю нашему, обрати и укрепи желания наша на спасительный путь Евангельских Его заповедей;

да в сем веце тихо и благочестно поживем во славу Божию, в будущем же не лишимся вечнаго Царствия Божия,

еже получити да сподобимся благодатию Христа Бога нашего, ходатайством Пречистыя Его Матере, Пренепорочныя Девы Марии и твоими многомощными ко Господу Богу o нас молитвами,

и да прославим с тобою и прочими безплотными силами небесными и всеми святыми Единаго во Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитвы Пресвятой Богородице о даровании детей Читать →

Молитва о даровании детей на Покров Пресвятой Богородицы

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице!

Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего,

да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим Всечестное Имя Твое и с верою и любовию поклоняющимся чудотворному образу Твоему.

Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей:

услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным Покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах,

градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание;

всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя;

разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри,

младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения;

милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего:

преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в Вечней Жизни со Ангели и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою.

Видео (кликните для воспроизведения).

К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Матроне Московской о зачатии ребенка

О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим.

Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Читайте так же:  Молитва Киприану от приворота сына

Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки:

яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех.

Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует.

Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию.

Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века.

Молитва Николаю Чудотворцу о даровании детей

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы.

И во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения.

Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Ксении Петербургской о зачатии чада

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишься.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя.

Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти:

приими прошения наша и принеси яко престолу Милосердного Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение,

на благая дела наша и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми своими молитвами перед Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святого запечатлети, отроки и отроковницы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати;

болящия и недогующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашистующих подвигом добрым повизатися удостой и от поношений огради,

пастыри в крепости Духа Святого утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобо.

Славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Луке Крымскому о зачатии дитя

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов!

Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно:

услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики Ангел предстоиши.

Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего:

да утвердит во святей своей Православней Церкви дух правыя веры и благочестия, пастырям ея да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей:

право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противная обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная.

Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление.

Скopбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение,

чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Даруй нам богоугодно прейти поприще временней жизни, настави нас на путь, ведущий в селения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас всесильнаго Бога:

да в вечней жизни с тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Молитва Иоакиму и Анне о даровании ребенка

О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анна, предстоящии Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии,

яко от Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему!

К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии.

Читайте так же:  Молитва бабушки за больного внука

Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый,

и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите,

вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе,

яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой,

иде же вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Ему же, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Молитва Давиду Гареджийскому о даровании детей

О, всесветле, богохвальне авва Давиде, святче Божий!

Ты силою благаго Законоположителя явился еси нам, кознями лукавого связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве.

Того ради дано тебе много даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание.

Темже твоею отеческою милостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас,

да возставит Господь Бог ны, во грех впадшия, силою Своею непобедимою на всякаго видимаго и невидимаго врага, дабы благодаряще совершая святую память твою,

желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Молитва о сохранении беременности Николаю Чудотворцу

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Молитва о сохранении беременности и рождении здорового малыша святым и обращение к ним за помощью помогут преодолеть все трудности. Дети – это не только радость, которую они приносят со своим появлением в наш мир. Это еще и продолжение рода людского. Их считают самыми важными людьми в жизни, они освящают жизненный путь и придают ему некий особенный смысл. Каждая женщина со временем хочет стать мамой. У некоторых это происходит сразу, а некоторым придется немного подождать или приложить определенные усилия.

Но даже тогда, когда Вы узнали, что в середине Вас уже зародилась новая жизнь, не стоит расслабляться. У некоторых беременность проходит без какого-либо негативного ощущения, но бывает такое, что может быть даже угроза потерять малыша. Если такое случается, самое главное – не опускать руки. Вера – вот что Вам поможет. Верьте в то, что Вам удастся выносить здорового ребенка, удачно и легко родить его и тогда у Вас все получится. Многие советуют беременным ходить в церковь и молится. Именно молитва беременной женщины несет в себе великую силу.

Николай Чудотворец и его помощь

Данный святой был известен своими чудодейственными молитвами еще при жизни. Многие, кто к нему обращались, отмечали что он имел определенную связь с Господом. Родился он в довольно таки зажиточной семье. С самого детства был вхож в церковь. После смерти родителей он раздал свое наследство нуждающимся и посвятил жизнь служению церкви. Он успешно продвигался по церковной лестнице, несмотря на гонения православных со стороны римлян.

К данному святому чаще всего обращаются за помощь в:

 • защите от негативного влияния с стороны недругов,
 • даровании веры и терпения,
 • решении споров и конфликтов,
 • обретении оберега от вынесения незаконного обвинении и ареста,
 • поиске второй половины, а также удачного замужества,
 • зачатии, а также рождении долгожданного ребенка,
 • послании везения и удачи в учебе и делах.

Кроме того, он есть покровителем моряков и странствующих. Но чаще всего его просят о даровании чуда. А что такое чудо? У каждого есть свое понятие, но большинство сойдется на том, что это рождение ребенка.

Помощь Божия беременным

Видео (кликните для воспроизведения).

Забеременеть – это еще только половина дела. Самое важное – это благополучно выносить и успешно родить малыша. Везет девушкам и женщинам, которые не испытывают никаких проблем в данный период, но бывает такое, что вся беременность связана с некоторыми проблемами. Именно тогда советуют читать молитву о сохранении беременности Николаю Чудотворцу.

Молитва ПреСвятой Богородицы о беременности
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here