Молитва для излечения от болезней

Святой текст: Молитва для излечения от болезней специально для Вас!

Молитва об исцелении больного

О , Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

П ресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помоги́ мне умоли́ть Сы́на Твоего́, Бо́га моего́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

В се святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
А ми́нь.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва о взятие на работу

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва об исцелении

Болезнь — это всегда большое горе. Недуги сильно влияют на жизнь и портят планы на будущее. Узнайте, какие молитвы нужно читать для собственного исцеления, а также для помощи близким и дорогим людям, если здоровье их подвело.

Молитва для себя

Если вас застала сильная хворь, и вы даже не имеете возможности посетить храм, попросите ваших близких поставить свечку за ваше здравие. А сами помолитесь, оставшись дома. Принесите к кровати иконы — обязательно должны быть образа Христа и Богоматери — и прочтите искреннюю молитву о собственном здоровье:

Отец Небесный!
Прости меня за все прегрешения, вольно и невольно творимые по сознанию и неосознанию, совершённые в этой и других жизнях — активностях.
Прободи сердце моё любовью ко Христу и каждому творению в мире, Тобой созданному, и уязви покаянием до последних дней.
Не оставь, не отвергни, не гнушайся меня, но прости, прости, Отце, благослови, очисти, исцели и освободи во Славу Твою Вечную и из любви ко мне, недостойному.
Аминь.

Молитва болящего всегда будет услышана на Небесах, если вы обращаетесь к ним, не затевая греха и помышляя только о благих делах. Прося силы и здоровья у святых образов, помните, что общаться за помощью можно несколько раз в течение дня. Каждое испытание Господь посылает нам для того, чтобы мы задумались о собственных деяниях, поэтому в молитвах прежде всего просите простить вас за совершенные когда-либо дурные действия.

Читайте так же:  Молитва Ангелу краткая

Молитва об исцелении близкого человека

Если дорогой вам человек серьезно заболел, прежде всего сходите в церковь и попросите о здравии пред образом Царицы Небесной или Святого, которого Господь наделил даром исцеления. Затем приобретите для дома иконку Пантелеймона Целителя, которую нужно поставить рядом с больным. Сами же, стоя на коленях перед домашними иконами, регулярно читайте текст молитвы:

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Аминь.

Искренние просьбы о других людях всегда исполняются Господом раньше всего. Помогите дорогому человеку с помощью сильнейшей молитвы об исцелении к Всевышнему и всем Святым. Особенно проникновенной считается родительская молитва, ведь каждый родитель готов отдать собственную жизнь за дорогое дитя.

Иногда от недуга можно избавиться только благодаря крепкой вере и искренней молитве. Помогите себе и своим близким сильным молитвенным обращением о здравии и исцелении. Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитвы об исцелении больного

Болезнь человека воспринимается как тяжелое испытание, посланное свыше, которое он должен преодолеть. Он должен бороться, переносить тяготы и смиренно принимать свое состояние, не отказываясь при этом от борьбы за жизнь. Он может посылать молитвы об исцелении, прося смягчить течение болезни, дать силы для преодоления недуга.

Живущие рядом родственники и близкие могут помочь страждущему, если сами также будут обращаться с молитвой об исцелении больного.

Самая сильная молитва на исцеление от болезней может звучать от близких родственников, которые все свои душевные силы вкладывают в ее слова, обращенные к Господу Богу.

Молитва Иисусу Христу

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ее содержание прозрачно и понятно. Обращаясь к Господу, с молитвой об исцелении от болезни, молящийся просит отпустить грехи больному, помочь ему вернуть физическое здоровье и осознать, что его можно получить, вознося благодарные молитвы Иисусу Христу.

Молитва от болезней имеет удивительный эффект. Она не только помогает тем, кто страдает от болезней, но и приносит душевное облегчение молящимся за его здравие.

Чтобы болезнь отступила, необходимо усердно молиться, не роптать на свое физическое состояние и искренне отправлять слова молитвы высшим силам.

Молитвы Пресвятой Богородице

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитвы, исцеляющие от болезней, можно посылать Пресвятой Богородице, защитнице и заступнице женщин и детей. Слова молитвы, из уст родителей, обеспокоенных состоянием здоровья своих детей, должны быть наиболее искренними, идти из самого сердца и быть наполненными верой в добрый исход.

Перед иконой «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перед иконой «Всецарица» («Пантанасса»)

В особо тяжелых случаях и при течении серьезных заболеваний рекомендуют молиться Пресвятой Богородице перед иконой «Всецарица». Считается, что в таких ситуациях слова молитвы звучат более весомо и скорее достигнут ушей Богородицы.

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитвы Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Спиридону Тримифунтскому

Молитвы об исцелении от болезней

Молитвы, обращенные к Богу и святым, помогут вам исцелить свою душу и тело от различных недугов, восстановить прежние силы, смягчить тяжелое состояние любимого человека, ребенка, родителей.

Читайте так же:  Молитвы на любимого мужчину

Побороть терзающие болезни, которые не дают покоя вам и вашим близким, можно с Божьей помощью. Подобные молитвы способны исцелить, восстановить силы, содействовать скорейшему выздоровлению и защитить от недомоганий. Многие люди пренебрегают пользой молитв, а ведь они являются откровенным разговором с нашим Создателем. Зная все наши тайны, слабости и проблемы, Всевышний поддержит и убережет от всего зла, творящегося в мире. Насколько сильна ваша вера, настолько могущественнее будет содействие Господа в вашей жизни.

Молитвы об исцелении больного

Молитвенные слова о здоровье человека обладают мощной силой. Их можно произносить как дома, так и в церкви. Однако чтобы ваши просьбы были услышаны, их необходимо читать правильно. Помолиться об исцелении от недугов можно и за близкого человека (супруга, родственника, ребенка, родителя). Главное, чтобы нуждающийся в помощи был крещеным. Священный текст:

«Боже, Создатель всего живого, умоляю, сжалься над рабом Твоим (имя больного) и одари выздоровлением тело его. Только Твоя помощь исцелит его, только сила Твоя способна творить чудеса, только Ты можешь подарить спасение и избавить от страданий. Сделай так, о Милостивый, чтобы боль отступила и никогда не возвращалась, чтобы душа ощутила силу божественную, а тело избавилось от недуга. Силы Твои омоют раны немощного, которые мгновенно заживут. Милость Твоя, Господи, укрепит веру и избавит от болезни (имя больного). Во веки веков. Аминь».

Молитва Пантелеймону Целителю

Последователь Христа Пантелеймон считается самым сильным целителем и заступником всех нуждающихся. Еще при жизни его дар врачевания спас многих людей от ужасной участи. Сейчас мы имеем возможность попросить помазанника Божьего заступиться за нас, наших родных, близких и любимых людей. Молитва святому Целителю:

«Святой великомученик Пантелеймон, награжденный за свою праведную жизнь силой Божьей, внемли молитвам нашим. Услышь о нашей боли и попроси за нас, грешных, у Господа милости. Исцели наши болезни, душевные и телесные, преклоняемся перед Тобой и молим о помощи. Все наши недуги от грехопадения нашего, так избавь, Святой Пантелеймон, от участи такой и направь нас по пути светлой и праведной жизни. Обладая благодатью Бога, Ты, милостивый целитель, способен поставить на ноги (имя больного) и прогнать недуг и заразу всякую прочь от раба Божьего. Прославляем жизнь Твою, и дела Твои, и помощь Твою. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Молитва об исцелении от болезней Матроне Московской

Матрона Московская с детских лет исцеляла тяжелобольных и немощных людей. Возле ее дверей всегда толпились страждущие: кто-то приходил за советом, некоторые нуждались в помощи, другие выражали благодарность. Перед своей смертью великомученица сказала, что каждый, кто расскажет ей о своих проблемах в молитве, получит милость Божью. Сначала расскажите Матронушке все, что гнетет и волнует вас, какая хворь поселилась внутри, а уже после прочитайте священный текст:

«Блаженная Матрона, в тяжелое время обращаюсь за помощью к Тебе. Прости мне все мои искушения и слабости, отведи от меня недомогания и болезни. Помоги мне быстрее прогнать заразу и укрепи в сердце моем веру в Господа нашего. Попроси благоволения Божьего, не наказывай тело мое и душу мою страданиями. Уповаю и молю о помощи Твоей. Аминь».

Молитва Пресвятой Богородице при недугах

Святая Матерь Спасителя нашего способна защитить от болезней как вас, так и вашего ребенка. На ее помощь уповают тысячи женщин, когда речь заходит о здоровье чада. Сила данной молитвы способна укрепить организм, помочь ему справиться с настигшим несчастьем. Перед прочтением стоит прославить заслуги Пресвятой Богородицы и произнести священные слова «Богородице Дево, радуйся!». А уже после читать данный текст, желательно перед иконой или в церкви:

Читайте так же:  Сильная молитва от алкоголизма сына

«Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. Умоли Бога и Сына Твоего о помощи моему чаду. Избавь его от болезни и залечи недуги все своей силой. Пусть он будет под покровом Твоим денно и нощно в послушание Тебе и родителям своим. Вручаю ребенка своего и жизнь его в руки Твои, о Владычица. Аминь».

Молитва Николая Чудотворцу о помощи с недугом

При жизни святой помогал людям своей чудотворной силой избавляться от болезней. Молитвы, обращенные к нему, издавна оберегали каждого, кого захватил тяжелый недуг. Справиться с болезнью, укрепить свои силы и защитить себя от дурного влияния помогут молельные слова, которые следует произносить перед иконой Николая Чудотворца вполголоса, желательно три раза:

«О Святой Николай, угодник Божий, заступник грешных и помощник обездоленных. Умоляю, приди на зов мой и попроси у Господа помощи в жизни моей, избавь меня от грехов и дурного влияния. Мои согрешения были не со зла, а по неосторожности. Прости мне их и не наказывай болезнью, которая изъела душу и тело мое. Помоги, Чудотворец Николай, обрести здоровье крепкое и избавь меня от мучений. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Чтобы добиться желаемого в жизни, в первую очередь нам необходимо здоровье. Однако различные стрессы, неприятности, переживания способны подкосить наше самочувствие. Справиться с охватившей болезнью вам помогут сильные молитвы к Богу и его угодникам. А советы Ванги помогут обрести долголетие и укрепить ваш организм. Будьте счастливы, и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитва о здравии. Как молиться о больном

Молитва о здравии

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», — говорил преподобный Нил, подвижник Синайский. Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи. Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?». И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т.д. И оказывается, что проблема жизни и смерти — твоей! — это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать — и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие

«Но кто же тут болезненно молится? — спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, — Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня. Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна… Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы… Болящего о больной никого и нет. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне… Да и где им на всех наболеться?! Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви на Литургии, когда поминается Н. на проскомидии… Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию… и самую молитву Церкви делает болезнующею, хотя служащие и не болят… Так видите, в чём сила. Бывайте на молебнах сами, и болите душою о болящей…»

Молитва о здравии — о чем молиться и как?

Только о чём молиться и как?

«Болезни есть крест, он прожигает грехи, которые мы и грехами не осознаём. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях. И пройти через горнило их предстоит каждому христианину… ибо несть человека, который жил бы и не согрешил… Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял», — писал одному из своих просителей старенький, больной архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Святые отцы учат, что главнейшее средство для исправления духовных причин недугов — молитва и покаяние. Но сила и ценность святости для нас состоит не в том, что подвижники благочестия выдают инструкции: «Прочти эти слова, и они, как заклинание, исполнят твоё желание». Святые подают нам ПРИМЕР — сокрушения о грехах, молитвы, подвига самой жизни. Они были такими же, как и мы, так же болели, так же страдали, так же искали Бога… Так, да не так — чистым сердцем. Именно поэтому мы и читаем молитвы угодников Божьих как свои — они точнее, чем мы сами способны выразить наши чувства, а главное, — их направить.

Читайте так же:  Реальная молитва на удачу

Таковы и Псалмы святого царя-псалмопевца Давида. Если бы мы могли от сердца молиться так:

Фото: Телекомпания «Глас»

Молитва о здравии. Псалом 37

1 Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

Однако далеко не всегда болезни являются наказанием за грехи. Иеромонах Дмитрий (Першин) пишет: «Страдание может иметь свою цель, и даже более высокую, чем участь страдальца. Бог попускает сатане поразить тело Иова проказой для того, чтобы отучить ветхозаветный Израиль от привычки объяснять скорби кого-либо его же грехами и, кроме того, приоткрыть тайну и меру Своей любви, которая будет явлена на Голгофе. Страдания, которые обрушились на Иова, перевернули его душу. Утратив детей, имущество и здоровье, этот ветхозаветный страстотерпец вдруг как-то иначе начал постигать Самого Бога: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя», — говорит потрясённый Иов Творцу» (Иов 42:5)».

Святые отцы призывают во время болезни проявлять терпение не только отсутствием ропота, но прежде всего — благодарением: «С одра болезни приносите благодарение Богу… Благодарением притупляется лютость болезни! Благодарением приносится болящему духовное утешение!» — призывал Игнатий (Брянчанинов).
Давайте же учиться сердечно молить Бога о здоровье духовном и телесном, причём не только своём и близких, а всех, кто нуждается в нашей помощи.

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.

Молитва болящей

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва во время эпидемии

Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва за немощного и неспящего

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя) , даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю болящего.

Молитва о том, чтобы с любовью ухаживать за болящими

Марина ГОРИНОВА, православная газета «Логос»

Вы прочитали материал Молитва о здравии. Как молиться о больном. Читайте также:

Молитва о здравии. Видео

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва для излечения от болезней
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here