Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке

Святой текст: Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке специально для Вас!

Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке

Монгол угсаата зоной дунда «Доржо Жодбо» гэжэ хэлэгдэдэг эртэ урда сагай энэ зохёол буддын шажанай суута «Ганжуурай» Бээжэн хотодо барлагдаһан 47-дохи боти соо оруулагданхай байдаг. Энэ судар монгол, буряад уладай дунда дэлгэрхэдээ, «Ошороор огтологшо» гэжэ түбэд хэлэнһээ тайлбарилагдаһан нэрэтэй болонхой, «Доржо Жодбо» сударай абарал ехэтэ шэдитэ хүсэнэй аша туһаар урдахи түрэлэй болон энэ наһанай нүгэл хилэнсэг арюудхагдажа, доодын муу заяата мүрнүүд болохо адагуусанай, бэридэй, тамын түрэлһөө зайсаха гэһэн удха дэлбэһэн байха юм.

Дурсагдаһан эдэ үгэнүүд тус зохёол соо ото дайралдаха. Тэрэшэлэн «аяга тахимлиг», «Тойн», «Хубараг» нэгэ удхатай. «Лама» гэһэн үгэ эндэ огто хэрэглэгдээгүй. «Доржо Жодбын» тайлбари судар 22 бүлэгһөө бүридэдэг тула эхинһээ эхилээд, хайшалжа абаад, наринаар суглуулжа хадагалаад, гуримгүйгөөр хаяжа, хүл дороо бү гэшхэгты.

Энэ сударые нангин хадагалаад, ходо уншажа байбал, «Найман түмэн дүрбэн мянган номой туһа, эрдэмые хуряажа, наһанайтнай буян, хии морин дэлгэржэ, алибаа үйлэтнай дэлгэржэ бүтөөд, эсэс хойтодоо баян хотог олохотнай дамжаггүй» гэжэ номлогдоһон юм.

Энэ нангин ном сударые хуушан монголһоо 1991-1992 онуудаар манай нютагай солото хүбүүдэй нэгэн, уран зохёолшо М. Ж. Батоин, «Буряад Үнэн-Дүхэриг» – урдаа хараха «Алтан толи» сониноймнай харюусалгата секретарь, буддын шажанайнгаа нангин ном сударые мандуулалсажа байдаг Н. Д. Бадмаринчинов хоёр буян хуряажа, үргэн уншагшадтаа, мүргэлшэд һүзэгшэдтөө бэлэглэһэниинь одоо ехэтэ дэмбэрэлтэй, туһатай байһаниинь саглашагүйл.

«Ошороор огтологшо» гэһэн гаршагай гол үгын удха гэбэл, эртэ урдын Энэдхэгэй санскрит хэлэн дээрэ «Ваджра», түбэдөөр «Доржо», мүнөөнэй буряадаар «Ошор» болоно. Сартаваахи-аяншадай ударидагша, Үчүүхэн-багахан, сэлтэс мэтэнүүд. Энэ ном сударые нангилан хадагалаад, ходо уншажа байбал, «Найман түмэн дүшэ мянган номой туһа эрдэмые хуряажа, наһанайтнай буян, хии морин дэлгэржэ, алибаа үйлэтнай бүтээд, эсэс хойтодоо боди хотог олохотнай дамжаггүй» гэжэ номлогдоһон юм.

«Ум маа ни бад ме хум»

Ондоо баһа нэгэ газарта залуу, бага наһатай хүбүүн бии бэлэй.

Тэрэ хүбүүн бушуу мэргэн болоод, шубуу тэргүүтэн олон амитаниие аладаг болобошье, «Ошороор огтологшо» сударые уншадаг бэлэй. Тэрэ хүбүүндэ гэнтын түргэн үбшэн хүрөөд, үхэһэн болобошье, бэеынь халуун, элшэ эсэ хуряагдаһан тула, хүүрыень эсэ гаргабай.

Тэрэ хүбүүнэй һүнэһэнэй Эрлиг номуун хаанай дэргэдэ ошоходо, Номуун хаан лин зарлиг болобо. «Хүбүүн, ши буян нүгэл юуе үйлэдэһэнөө мэдэнэ гүш?»

«Минии үйлэдэһэн буянай зүйлынь «Ошороор огтологшо» сударые олонто уншаһан бэлэйб. Нүгэлэй зүйлынь олон амитадые алаһан бэлэйб» – гэжэ хүбүүнэй харюусахада, зэрлигүүд толи ба бэшэгтэ үзэжэ: «Ошороор огтологшые» үлүү-дутуу, урид-хожод, хахад-хухадые уншаһан болоод, тэрэ мэтэ уншахадаа, зорюулжа, һанаха һанал огтогүйгөөр уншаһан. Харин тэрэнэй нүгэлэй хубинь дүрбэн мянганһаа үлүү амитаниие алаһанай хилэнсэ бии юм гэжэ хэлэбэ.

Номуун хаан: «Ошороор огтологшо» сударые эсэ һанабашье (ямар нэгэ хэрэгтэ зорюулхаяа һанаатайшье һаа), болохо юм. Тэрэ юунэй тулада гэбэл, тэдэ тэгүүншэлэн ерэгшэд мэдэнэ. Тэгүүншэлэн ерэгшэд үзэнэ бшуу. Баһа хахад уншаһанааршье болохо гэбэл, дүрбэн бадагта шүлэгые уншаһан буянай согсые? Номложо үлэгүйсэмэй (гүйсөөхэгүй) гэжэ номлогдоһон тула бэлэй.

Илажа түгэс нүгшэһэн бурханай номлоһонһоо буруу болохогүй һэн тула энэ хүбүүнэй буян олохонь мүн бэлэй. Хүбүүн, шинии наһанай хэмжээн болоодүй болобошье, олон амитанай амиие таһалһанай тула тэрэнэй үри түлөөһөөр наһаяа баража, энэ ерээ бэлэйш. Энэ арбан найман тамадахи зоболонгуудые үзөөд, тэндэһээ орон гэртээ харижа, уряа ёһоор хүмүүн боложо, буяниие үйлэдэ. Шамайе энэ мэтэ бусаажа харюулһан ушаршье ганса «Ошороор огтологшые» уншаһанай туһа эрдэмһээ болоһон юм» гэжэ зарлиг болоходо, тэрэ хүмүүн урдынгаа бэе махабадта орожо, дахин эдэгэжэ, хүмүүн болоод, «Ошороор огтологшо» сударые зуун найманта бүтээгээд, зуун найман хүндэ үгэжэ уншуулаад, өөрөөшье идам болгон уншабай. Тэрэ буянаар хүбүүн ута наһа наһалжа, эдлэл зөөринь дэлгэржэ, баян болоод, эсэс хойтодоо боди хотогые олобай.

Бэлигүүн саада хизаарта хүрэһэн «Ошороор огтологшын» аша туһаар хилэнсэтэ хүбүүнэй зоболонһоо тонилһон арбан хоёр дугаар зүйл.

Баһа нэгэ ондоо гэрэй эзэндэ нэгэ үхин бии бэлэй. Тэрэ үхин хадамай газарта богтолон буугажа үгэһэнэй хойно нэгэ һара хирэтэй болоод, тэрэ үхиниинь хүндэ үбшэнөөр үбдэхэдөө: «Би «Ошороор огтологшо» сударые бүтээгээд, уншахадамни, — гэжэ сэдьхээ бэлэй. Тиигээд тэрэ сэдьхэһэндээ хүрэбэгүй. «Би буян үйлэдөөгүй тула, амитанай адаг түрэл абажа, хэнһээшье доро болохом ха эбүү!» — гээд, захиба: «Хэзээ нэгэ сагта «Ошороор огтологшо» судартай уулзажа, адистань хүртэхэм болтогой!»

Тиигэжэ һанаһаар хэбтэжэ, түрэл зүүдхээд, һүнэһэнэйнь Эрлиг номуун хаанай дэргэдэ ошоходо, Эрлиг номуун хаан: «Үхин, буян, нүгэл юу үйлэдэһэнөө мэдэнэ гүш? — гэжэ зарлиг буулгаба. «Намда буян нүгэл хоёрой алинииншье үгы» — гэжэ харюусахадань, Эрлин номуун хаан дээрээ үзөөд, иигэжэ үгүүлбэ: «Энээнэйнгээ үнэн болобошье ботолжо буулгахадань, хони, үхэр, ямаануудые алаһанай нүгэлөөр тамын зоболонгые үчүүхэн тэды эдлэхэ байна. Тиин болобошье «Ошороор огтологшо» сударые бүтээжэ, уншахамни гэжэ сэдьхэлэйнгээ гүйсөөгүйдэ гомдолтой байжа үхэхэ гэбэл, энээнэй тэрэ һанааниинь үнэхөөр буян мүн бэлэй. Тиимэ тула, үхин, ши тамын зоболонгые 15 хоногто эдлэхэ байнаш.

Читайте так же:  Молитва сильная для выздоровления больного

Доржо САМБУУГАЙ,
дайнай ара талын ветеран,
хүдөө бэшэгшэ

Гримуар

Буддийские обряды и церемонии (общие сведения)

Буддийские обряды и церемонии (общие сведения)

Непрочитанное сообщение Earnwulf » Вс июн 03, 2018 8:30 pm


В буддийских дацанах молебен называется хурал , что можно перевести как «собрание». Они читаются каждый день, в основном, на тибетском языке. Хуралы бывают малые и большие. Обычно в большинстве дацанов малые хуралы начинаются: утренний в 9.00 и дневной – 15.00 часов. Продолжительность – 1-2 часа. При этом наиболее благоприятными для умножения добродетели считаются 8, 15 и 30 лунный день.

Хуралы обладают большой силой воздействия на жизнь человека, на разрешение его проблем. Когда ламы читают молитвы, то буддийские божества, которым посвящается молебен, незримо присутствуют в эти моменты в дацане. Внутреннее обращение человека к ним посредством молитвы, просьбы дает положительный эффект. Во время хурала дацан наполняется мощной божественной энергетикой, очищая все вокруг и всех присутствующих. Люди любых национальностей и веры могут посещать хуралы.

Как заказать хурал

Обычно придя на хурал, нужно до его начала вписать имена близких, свое имя на специальной бумаге, которая лежит на кассе, затем указать сумму подношения. Сумма подношения может быть любой. Обычно, подносят 50, 100, 200 рублей. Бланк с именами и деньгами для подношения отдают в кассу. Кассир передает их во время хурала ламам, которые читают вслух или про себя имена верующих. Либо их можно положить самому на стол, стоящий возле выхода. Об этом нужно спросить у кассира. Также можно вписать свои имена на хуралы в следующие дни заранее.

На приеме у ламы также принято оставлять небольшое денежное подношение, которое обычно не дают в руки, а кладут на его стол.

Как сделать подношение продуктами

Часто люди, пришедшие на молебен, приносят собой конфеты, печенье, молоко (в основном, в упаковке), чай. Они ставят их в специально отведенном для подношений месте. Пакеты с продуктами и молоком нужно оставить открытыми. Затем обязательно произносят три молитвенных слога «ОМ А ХУНГ» троекратно, что делает подношение чистым.

Часто к концу хурала лама может объявить обряд «Даалга» – обряд призвания удачи и счастья. Верующие встают со скамеек и берут в руки все или часть того, что принесли в качестве подношения, садятся с этим обратно. Сидеть при проведении этого обряда обязательно. Если народу очень много, и нет мест, лучше что-нибудь подстелить себе и сесть на пол. Сидеть на корточках – крайне не желательно.

В определенный момент лама дает знак, чтобы люди надели головные уборы или обязательно покрыли чем-нибудь свою голову. Когда лама, ведущий хурал, начинает произносить древний возглас призвания удачи: «А хурээ!», все присутствующие громко повторяют за ним (желательно произносить громко, чтобы удача услышала ваш голос) и по часовой стрелке делают круг в воздухе руками, держа подношения. Если подношения нет, можно держать в руках деньги: купюры или монеты. В завершение обряда лама говорит благопожелание по-бурятски, все должны повторить последнее слово каждого предложения за ним.

После хурала, даже если Даалга не проводится, верующие забирают свои освященные подношения домой, оставляя на алтаре «дээжэ» – лучшую часть, обычно берут сверху небольшую часть конфет или печенья.

После обряда «Даалга» в течение трех дней ничего нельзя никому давать из дома. Для того, чтобы энергия удачи успела сохраниться в доме.

Священный флажок – хии-морин, конь удачи, символ психической энергии человека.

Осветить хии-морин можно на хурале Хий-морин сан, который читается в начале нового года по лунному календарю или на приеме у ламы. После освящения он вам скажет, в какой стороне вы должны водрузить флажок. После чего флажок вывешивается на дереве на территории дацана. На флажке написаны молитвы, когда он развевается на ветру, то читаются молитвы за человека, чье имя указано на флажке. Написать свое имя можно ручкой в специальном для этого месте, которое часто выделено подчеркиванием _________. Водружение освященного хии-морина помогает в течение всего года. Приобрести хии-морин можно в дацане. При этом цвет хии-морина должен соответствовать вашему году. Это вы можете уточнить уже на месте.

Популярный в Бурятии религиозный обряд, который помогает обрести удачу в делах. Часто его проводят до начинания новых больших дел, бизнеса, перед поступлением в институт, выезда в дорогу. Для этого необходимо на прием к ламе принести собой чай или молоко, нередко приносят собой водку. И попросить его провести этот обряд. Лама, читая молитвы, преобразует эти продукты в освященную воду – аршан и подносит их божествам.

Дацан имеет три двери. Входить нужно в левую дверь, правая дверь служит выходом. Центральная дверь используется священнослужителями только при больших религиозных церемониях.При входе в дацан женщины по обычаю должны пропускать мужчин вперед. Также на входе необходимо снять головной убор. Мобильные телефоны нужно отключить. Если вы хотите что-то сфотографировать или снять на камеру внутри храма нужно спросить разрешения у священнослужителя. Нередко в некоторых дацанах любая фото или видеосъемка запрещена.

Читайте так же:  Молитвы чтоб дети не болели

Верующие обходят ступы, храмы, статуи и изображения буддийских божеств внутри храма по часовому кругу, а не наоборот. При этом в храме для того, чтобы отойти от алтаря, нужно сделать три шага назад и только потом можно повернуться спиной. Если вы решите остаться на молебне, то нельзя сидеть, закинув ногу на ногу, вытягивать ноги в сторону алтаря или священнослужителя.

У выхода стоит емкость с освященной водой – аршаном, он очищает от скверны. Наливать можно самостоятельно. Аккуратно налить немного аршана в левую ладонь, не проливая на пол, и выпить в три глотка. Остатками можно омыть лицо и голову.

Не следует громко разговаривать, смеяться, шумно себя вести, держать руки в кармане, сорить.

Лхамо – хурал, посвященный Покровительнице Вселенной, способствует устранению препятствий и обретению благополучия.

Мандал Шива – хурал, посвященный Зеленой и Белой Таре, способствует устранению препятствий, продлению жизни, исполнению желаний, дарует детей, оказывает помощь в обретении спутника жизни.

Жамсаран – хурал, посвященный Защитнику Учения, охраняет от действия негативных факторов, усмиряет противников.

Ламын Согчод – особое почитание, особое подношение Учителю.

Жадамба – оказание помощи в этой жизни, содействие хорошему перерождению.

Алтан Гэрэл – приумножение богатства, благополучие, успех в делах, улучшение здоровья. Защита от пожаров, наводнений и прочих стихийных бедствий.

Манал (Отошо) – хурал, посвященный Будде Медицины, способствует выздоровлению, улучшение духовного и физического состояния.

Сундуй – сборник кармических поправок, защита от нападения злых духов.

Банзарагша – сборник молитв, направленных на защиту детей от всех негативных действий.

Зурган Юроол – специальные молитвы благопожелания.

Ногоон Дара Эхэ – оказание помощи в решении проблем, устранение последствий неправильных действий.

Сагаан Дара Эхэ – продление жизни, исцеление от болезней, обретение благополучия.

Намсарайн Сан – улучшение материального благополучия.

Сагаан Убгэнэй Сан – приумножение количества домашнего скота, предохранение от краж.

Цэдо – предотвращение от болезней, продление жизни, защита от стихийных бедствий.

Дуншаг – покаяние перед 35 Буддами, очищение тела, речи и сознания.

Арюун Сан (Нолсан) – очищение от воздействий отрицательной энергии.

Барчад Ламсэл – устранение внешних и внутренних препятствий, продвижение по службе.

Бардо Сольдэб – помощь умершему человеку найти хорошее перерождение в течение 49 дней (бардо).

Гурбан Гурэм – устранение препятствий в делах, очищение от порчи, решение проблем.

Доржо Жодбо –очищение от грехов, освобождение от страданий, устранение последствий дурных предзнаменований (снов, примет и т.п.)

Доржо Намжом – подавление всего отрицательного, кармическая поправка призвания удачи.

Дугар (Сагаан Шухэртэ) – устранение препятствий, возникающих из-за сплетен, злословий, излишних восхвалений.

Ламадан – совершенствование умственного развития, устранение препятствий в обучении.

Найман Гэгэн – поправка к астрологическому прогнозу человека.

Санжад Монлом – улучшение Кармы.

Ширавнинба – защита от негативных факторов.

Табан Харюулга – защита от воздействия различных видов отрицательных существ, плохих снов и устранение препятствий.

Хамчу Нагбо – сглаживание конфликтных ситуаций.

Доржо Жодбо — Чтение глубинных сутр, таких как, Алмазная, Великого освобождения.

Доржо Жодбо — Чтение глубинных сутр, таких как, Алмазная, Великого освобождения и тд, эффективно истощает негативную карму. Будда указывал на очищение, уже в этой жизни, всей недобродетельной кармы, ввергающей в три дурные участи. Также, заслуги и добродетели тех, кто произносит текст сутр вслух или обдумывает его в уме или преподает другим, становятся равными безмерному пространству. И если, наполнить три бесчисленных вселенных лучшими драгоценностями и поднести все это всем Буддам, то заслуги этого не сравнятся, даже, в тысячной доле, с той, что накапливается от чтения и обдумывания глубоких сутр. Поэтому, читающий подобные сутры накапливает столько добродетели, что обретает долгую жизнь, процветание, крепкое здоровье и благородное потомство. А после ухода из этого рождения, обретает стабильное благополучие в высших мирах. Основной смысл алмазной сутры в проповеди абсолютной истины, в указании всех феноменов мира, как не имеющих собственного подобия с концептуальными обозначениями ума. Помимо прямого смысла, в этих сутрах есть скрытое знание о том, как обычному человеку стать Буддой. С чего он должен начать свой путь, что должен делать в середине и в конце.

Эта статья была автоматически добавлена из сообщества •Буддизм|Махаяна|Гелуг•

Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке

Ежедневная Молитва Буддиста на Бурятском и Русском языках

На Бурятском языке.
Сэлэнгын буряадаар.

Хори буряадаар

На русском языке .

Обращение к Прибежищу и порождение Бодхичитты Представив себя в окружении всех существ, помня о страданиях – сути сансары, желая избавить от них несчастных скитальцев и веря, что в этом могут помочь только Три Драгоценности, обратись к Гуру, как к сути всех Прибежище : Обращаюсь к Прибежищу превосходных сиятельных Гуру: добрейшего коренного и линии преемственности, которые являются природой достоинств и деяний тела, речи и ума всех Татхагат десяти направлений и трёх времён, источником восьмидесяти четырех тысяч Дхармаскандх и полновластными повелителями всех Арьясангх. Обратись к Четырёхчастному Прибежищу: Обращаюсь к Прибежищу в Гуру! (в первый раз эта строка пропускается)
Обращаюсь к Прибежищу в Будде! Обращаюсь к Прибежищу в Дхарме! Обращаюсь к Прибежищу в Сангхе

Читайте так же:  Молитва о здравии болящего ПреСвятой Богородице

Обратись к Идаму и Дхармапалам: Обращаюсь к Прибежищу в сонме божеств мандал идамов с окружением, Обращаюсь к Прибежищу в великолепных превосходных покровителях,хранящих Дхарму защитниках, обладающих оком мудрости. (трижды)
До самого Пробуждения я обращаюсь к Прибежищу В Будде, Дхарме и Высшем Собрании. Пусть накоплениями от совершения даяния и прочего На благо скитальцам я стану Буддой!
Я обращаюсь к Прибежищу в Трёх Драгоценностях, Исповедуюсь в каждом из всех совершённых проступков, Сорадуюсь добродетели скитальцев, Держусь умом Будда-Бодхи.

Я до самого пробуждения обращаюсь к Прибежищу в Будде, Дхарме и Высшем Собрании, Ради достижения цели для себя и других Совершаю порождение Бодхичитты. Породив сознание превосходного Бодхи, Я буду заботиться обо всех существах И, следуя великолепной практике Бодхисаттв, Пусть стану Буддой на благо скитальцам! (трижды)
Да обретут все существа блаженство и причины блаженства! Да избавятся все существа от страданий и причин страданий! Да не расстанутся все существа с блаженством без страданий! Да пребудут все существа в беспристрастии, избавленном от привязанности и ненависти к своим и чужим! (трижды)

Кланяюсь тому Превосходнейшему из вещающих Совершенных Будд, который показал
Пратитьясамутпаду, умиротворяющую И полностью успокаивающую умопостроения: «нет пресечения и нет рождения, нет прекращения и нет постоянства, нет прихода и нет ухода, нет различий и нет единства».
Кланяюсь той Матери Будд и сонма шраваков с Бодхисаттвами, Которая знанием всех основ приводит к полному успокоению ищущих умиротворения шраваков; Которая знанием путей реализует цели мира для тех, кто творит пользу скитальцам; Которой истинно исполнившись, Могучие везде провозглашают Её многообразие.

Кланяюсь полностью устранившему сеть умопостроений, обладающему глубинным и обширным телом, «всегда благие» лучи повсюду Струящему!

Защитник всех без исключения существ,
Ты, божество, непрестанно громящее полчища мар, О, истинно постигший все явления Бхагаван, Прошу, приди сюда вместе со свитой!
Как лишь только родится, Божества омовенье свершают. Так же и я омываю Чистой, божественной влагой.
Я подношу с нерушимой верой Тонкие, мягкие и легкие божественные одежды Тому, кто обрел нерушимое ваджрное тело, Пусть и я обрету ваджрное тело.
Представляя обителью Будд, подношу эту землю, умащенную благовониями и усыпанную цветами, гору Сумеру и четыре континента, украшенные солнцем и луной. Пусть силой этого все скитальцы наслаждаются в чистой земле!

ИДАМ ГУРУ РАДНА МАНДАЛА КАМНИРЬЯ ДАЯМИ
Перевод Тенгон лама

запись с хурала Дацана «Балдан Брэйбун» , Кяхтинский район.
закадровый голос в видео — Юролтуев Нацог Дорж амбэ!

Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке

Войти

Хуралы, которые проводятся в буддийских дацанах Бурятии

В буддийских дацанах молебен называется хурал, что можно перевести как «собрание» Они читаются каждый день, в основном, на тибетском языке. Хуралы бывают малые и большие. Обычно в большинстве дацанов малые хуралы начинаются: утренний в 9.00 и дневной – 15.00 часов. Продолжительность – 1-2 часа. При этом наиболее благоприятными для умножения добродетели считаются 8, 15 и 30 лунный день.
[ Spoiler (click to open) ]
Хуралы обладают большой силой воздействия на жизнь человека, на разрешение его проблем. Когда ламы читают молитвы, то буддийские божества, которым посвящается молебен, незримо присутствуют в эти моменты в дацане. Внутреннее обращение человека к ним посредством молитвы, просьбы дает положительный эффект. Во время хурала дацан наполняется мощной божественной энергетикой, очищая все вокруг и всех присутствующих. Люди разных национальностей и веры могут посещать хуралы.

Как заказать хурал
Обычно придя на хурал, нужно до его начала вписать имена близких, свое имя на специальной бумаге, которая лежит на кассе, затем указать сумму подношения. Сумма подношения может быть любой. Обычно, подносят 50, 100, 200 рублей. Бланк с именами и деньгами для подношения отдают в кассу. Кассир передает их во время хурала ламам, которые читают вслух или про себя имена верующих. Либо их можно положить самому на стол, стоящий возле выхода. Об этом нужно спросить у кассира. Также можно вписать свои имена на хуралы в следующие дни заранее.
На приеме у ламы также принято оставлять небольшое денежное подношение, которое обычно не дают в руки, а кладут на его стол.

Правила поведения
Дацан имеет три двери. Входить нужно в левую дверь, правая дверь служит выходом. Центральная дверь используется священнослужителями только при больших религиозных церемониях.При входе в дацан женщины по обычаю должны пропускать мужчин вперед. Также на входе необходимо снять головной убор. Мобильные телефоны нужно отключить. Если вы хотите что-то сфотографировать или снять на камеру внутри храма нужно спросить разрешения у священнослужителя. Нередко в некоторых дацанах любая фото или видеосъемка запрещена.
Верующие обходят ступы, храмы, статуи и изображения буддийских божеств внутри храма по часовому кругу, а не наоборот. При этом в храме для того, чтобы отойти от алтаря, нужно сделать три шага назад и только потом можно повернуться спиной. Если вы решите остаться на молебне, то нельзя сидеть, закинув ногу на ногу, вытягивать ноги в сторону алтаря или священнослужителя.
У выхода стоит емкость с освященной водой – аршаном, он очищает от скверны. Наливать можно самостоятельно. Аккуратно налить немного аршана в левую ладонь, не проливая на пол, и выпить в три глотка. Остатками можно омыть лицо и голову.
Не следует громко разговаривать, смеяться, шумно себя вести, держать руки в кармане, сорить.

Читайте так же:  Молитвы Господу на выздоровление

Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке

Иволгинский дацан Хамбын Хурээ

Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» Согчен дуган

Сунды (собрание сутр).

Ехэ Отошо (за здоровье).

Намсарай(за финансовое благополучие).

Заhалай найман ном.

Цэдо (за долголетие).

Ламчиг Нинбо. Деважин. — 13:00

Бэрийн Заhал (для молодоженов).

Табан Харюулга (СагаанШухэртэ,ХамчуНагбо,ДоржоНамжом,Шэрнин,Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ).

Зугдэр Намжилма (богиня долголетия, спасающая от преждевременной смерти).

Маанин дуган Иволгинского дацана. Расписание хуралов на май 2014 года

Опубликовал: Валерий Павлов 02 Май 2014. Опубликовано в Новости сайтов

Ежедневно: Доржо Жодбо языке). Начало в 11:00.

1 Табан харюулга (Сагаан Шухэртэ, Хамчу нагбо, Доржо Намжом, Шэрнин,Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ). Начало в 14:00.

2 Зурган юроол. Начало в 14:00.

3 Цэдо, Зугдэр Намжалма, Сагаан Дара Эхэ Начало в 14:00.

4 Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

5 Зурган юроол. Начало в 14:00.

6 Найман Гэгээн, Даши Зэгбэ. Начало в 14:00.

7 Отошо. Начало в 14:00.

8 Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

9 Зурган юроол. Начало в 14:00.

10 Табан харюулга (Сагаан Шухэртэ, Хамчу нагбо, Доржо Намжом, Шэрнин,Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ). Начало в 14:00.

11 Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

12 Гомбо Сахюусан, Дорма Часум. Начало в 18:00.

13 Нюнэй хурал (Арьяа Баалын маани). Начало в 9:00.

13 Ритуал подношения Начало в 19:00.

14 Нюнэй хурал (Арьяа Баалын маани). Начало в 9:00.

15 Нюнэй хурал (Арьяа Баалын маани). Начало в 4:00.

16 Зурган юроол. Начало в 14:00.

17 Цэдо, Зугдэр Намжалма, Сагаан Дара Эхэ Начало в 14:00.

18 Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

19 Зурган юроол. Начало в 14:00.

20 Сунды (собрание сутр). Начало в 14:00.

21 Сунды (собрание сутр). Начало в 14:00.

22 Сунды (собрание сутр). Начало в 14:00.

23 Зурган юроол. Начало в 14:00.

24 Табан харюулга (Сагаан Шухэртэ, Хамчу нагбо, Доржо Намжом, Шэрнин,Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ). Начало в 14:00.

25 Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

26 Зурган юроол. Начало в 14:00.

27 Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

28 21 Дара Эхэ. Начало в 14:00.

29 Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

30 hуга Намши. Начало в 14:00.

31 Цэдо, Зугдэр Намжалма, Сагаан Дара Эхэ Начало в 14:00.

Расписание хуралов Маанин дугана Иволгинского дацана

Опубликовал: Валерий Павлов 01 Июнь 2014. Опубликовано в Новости сайтов

Ежедневно: Доржо Жодбо языке). Начало в 11:00.

Вс. (4) – Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

Пн. (5) – Зурган юроол. Начало в 14:00.

Вт. (6) – Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

Ср. (6) – Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

Чт. (7) – Найман Гэгээн, Даши Зэгбэ. Начало в 14:00.

Пт. (8) – Отошо Начало в 14:00.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сб. (9) – Табан харюулга (Сагаан Шухэртэ, Хамчу нагбо, Доржо Намжом, Шэрнин,Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ). Начало в 14:00.

Вс. (10) – Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

Пн. (11) – Зурган юроол. Начало в 14:00.

Вт. (12) – Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

Ср. (13) – Гомбо Сахюусан, Дорма Часум. Начало в 18:00.

Чт. (14) – Нюнэй хурал (Арьяа Баалын маани). Начало в 9:00.

Пт. (15) – Нюнэй хурал (Арьяа Баалын маани). Начало в 9:00.

Пт. (15) – Ритуал подношения Начало в 19:00.

Сб. (16) – Нюнэй хурал (Арьяа Баалын маани). Начало в 4:00.

Сб. (16) – Цэдо, Зугдэр Намжалма, Сагаан Дара Эхэ Начало в 14:00.

Вс. (17) – Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

Пн. (19) – Тарва Ченбо. Начало в 14:00.

Вт. (20) – Сунды (собрание сутр). Начало в 14:00.

Ср. (21) – Сунды (собрание сутр). Начало в 14:00.

Чт. (22) – Сунды (собрание сутр). Начало в 14:00.

Пт. (23) – Зурган юроол. Начало в 14:00.

Сб. (24) – Табан харюулга (Сагаан Шухэртэ, Хамчу нагбо, Доржо Намжом, Шэрнин,Ногоон ба Сагаан Дари Эхэ). Начало в 14:00.

Вс. (25) – Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

Пн. (26) – Зурган юроол. Начало в 14:00.

Вт. (27) – Банзарагша (для детей). Начало в 14:00.

Ср. (28) – Бум Чун детей). Начало в 14:00.

Чт. (29) – Доржо Жодбо, Юроол. Начало в 14:00.

Пт. (30) – 21 Дара Эхэ. Начало в 14:00.

Сб. (1) – Цэдо, Зугдэр Намжалма, Сагаан Дара Эхэ Начало в 14:00.

Вс. (2) – Алтан Гэрэл. Начало в 14:00.

Пн. (3) – Зурган юроол. Начало в 14:00.

Читайте так же:  Молитва излечить щитовидную железу

Ногон Дара эхын ном

Читайте также:
 1. Ausralia’s Unique History
 2. I. ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
 3. II Философский модуль.
 4. II. ВСТРЕЧА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
 5. II. РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
 6. III. Задачи Фестиваля
 7. III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 8. IV Структура и стратегия фирмы, внутриотраслевая конкуренция
 9. IV. ГРЕЧЕСКИЙ РОД
 10. VIII. Словарь терминов
 11. Американская гипотеза
 12. АМЕРИКАНСКИЙ ТУРИСТСКИЙ МАКРОРЕГИОН

Бурхан багшын гол тарни

Ом муни муни маха муние суухаа.

Ом базар бани хум пад.

3. Ом мани Бадмэ хум!

4. Ум Дари дудаари дури суухаа!

Энэ уеын бэрхэтэй carтa уншажа, шутэжэ ябаха гэhэн агшам зуура, дары тургэн туhалха шэдитэй, ури хуугэдэй hyлдыe бадарааха гэhэн Дара эхэ бурханай тарни мун.

Эта молитва очень быстрой помощи. Ее следует читать особенно в наше тяжелое и опасное время, всюду где бы вы: не были, за своих близких, детей.

Намо Гурувэ

Намо Буддаяа

Намо Дармаяа

Намо Сангаяа

Найман гэгээнэй зарлиг болоhон, удэр алдангуй, илангаяа hэрихэдээ, унтахадаа уншажа, hузэглэжэ шадабал, хамаг аюул, усал, убшэн, зоболон зайсаха мун.

Эту молитву следует читать и утром и вечером. Она дает защиту от всех страданий (несчастных случаев, болезней, печали, горя).

Бурхан багша!

Тание мэдэхэгуй, hузэггуй ябahандам намайе хулисыт даа! Мургэжэ hургажа, тэсэбэри угэжэ, ухаа заажа, hузэгым батажуулжа ябыт даа!

Убшэнhоом эдэгээжэ, эльбэ, бузар муу юумэ хуу абажа, хаяжа, харын таталгыем таhалжа, Бурханай харгыда оруулжа,·ходо hахижа ябыт даа, даалгажа гаргыт даа, тэнэг ухааем зубшооже, тэнэг ухаандаа хэhэн алдуу нугэлым хулисэжэ, haнaa сэдьхэлым заhажа, уурым даража ябыт даа!

Муу юумэ халдаангуй, муу юумэнтэй дайралдуулангуй, аюулда оруулангуй, энэ наhандамни хэhэн алдуу нугэлоо наманшалха арга боломжо угытдаа!

Бурхан багша!

Простите меня за все грехи мои, осознанные и неосознанные. Научите меня молиться, на путь истинный наставьте, в вере укрепите, и не дайте оступиться.

От всех болезней меня исцелите, от всей скверны, всех пороков очистите. Во всех словах и делах моих руководите моими мыслями и чувствами, вразумляйте и направляйте, от всех вредных воздействий меня защищайте!

Еэжэн енгун гуннээ горгээ

Даеы бунни намбар жонмаа

14. Шагсал сашии ойлаа шагеы

Телжии нунжэн шобжи дунмаа

Тонир жанзад егээ хунмии

Рэмбаа думбоо намни гэммаа

15. Шагсал дэмаа гэмаа шэмаа

Няаном дойшии жоддил недмаа

Суухаа умдан яндаг дамбээ

Дэгбаа шэмбуу жамбаа недмаа

16. Шагсал гуунай горраб гаабии

Дай луйни намбар гэнмаа

Егээ хубии агни годбии

Рэгбаа хумлай дулмаа нидмаа

17. Шагсалдури шабни дабии

Хунги намбии сабан нидмаа

Реэрэб мандаа раадан бигжид

Жигдэн сулном ябаа нидмаа

18. Шагсал haaeы соеы намбии

Реэдаг дагжан шагнаа наммаа

Дараа неэжэд паджии егээ

Дугнэм маалуй вани сэлмаа

19. Шагсал haeы согном жалбаа

hадан миам жэеы дэнмаа

Гуннэ гошоо гаваа жэджи

Зодой милам амба сэлмаа.

Ногон Дара эхын ном

Ум живзунмаа Пагма

1. Шагсал дулмаа нюрбаа баамуу

Жанни гаджиг логдан даамоо

Жигдэн сумгаан шужи шалжи

Гэсэр живаа лайни жонмаа

2. Шагсал донгой даваа гундуу

Гамбаа жанни зэгбии шалмаа

Гармаа домпрэг согваа намжии

Рабдуу шээбии отров бармаа

3. Шагсал сэрмоо шунай жижи

Бадмаа шагни намбар жонмоо

Жимбаа зундуй гатаб шиибаа

Содба сандан жодюл нидмаа

4. Шагсал дэбшэн шигви зугдэр

Тая намбар жалвар жодмаа

Маалуй паарал шимбаа тоби

Жалвии срайжи шэндуу денмаа

5. Шагсал дудаа раакум егээ

Додон шогдон намхай гонмаа

Шигдэн думбоо шобжи нанды

Луйбаа мэдбэр гугбэр нуймаа

6. Шагсал жажан мэлhаа самбаа

Лунhаа насаг ванчиг шодмаа

Жумбоо роолон дисаа намдан

Наджин согжии дуннэ додмаа

20. Шагсал нимаа даваа жээбии

Жаани буулаа отроб салма

Хараа неэжид дудаа рааеы

Шэндуу дагвээ рэмнид сэлмаа

21. Шагсал дэнид суумнэм годбээ

Шиби тудэн яндаг дамбээ

Дондок оролоон нодшэн согном

Жумбоо дурии равшаг недмаа

22. Заби агжи додбаа деэдан

Шагсал вани нешуу заа жэг.

УМ ДАРИ ДУДААРИ ДУРИ СУУХАА!

УМ ДАРИ ДУДААРИ ДУРИ СУУХАА!

УМ ДАРИ ДУДААРИ ДУРИ СУУХАА!

7. Шагсал даджии жаадан паджии

Паарал тулхар рабдуу жонмаа

Еэгум енжан шобжии нандээ

Мэбэр тугбаа шэндуу бармаа

8. Шагсал дурии жэгбаа шэмоо

Дуджии бабу намбар жонмоо

Шужии шални тонир данзад

Дабуу тамжит маалуй содмаа

9. Шагсал гончик сумсон шогжии

Сормой тугар намбар жонмаа

Маалуй жогжии хорлоо жамбии

Ранлуй оджии согном тугмаа

10. Шагсал рабдуу габаа жэдбии

Буржии оджии примбаа бэлмаа

Шодбаа рабшад дудаа рааеы

Дудэн жугдэн ваандуу зодмаа

11. Шагсал сашии жамбии согном

Тамжад гугбэр нуймаа нидмаа

Тонир ябаа егээ хумгы

Пумбаа тамжид намбар дулмаа

12. Шагсал дабии думбуй уржэн

Жамбаа тамжид шэндуу бармаа

Ральбии тоднаа одбог мэдлээ

Дагбар шэндуу отроб зодмаа

13. Шагсал гальбии тамай мэдэр

Барви примбаа гуйнаа найма

Видео (кликните для воспроизведения).

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)

Доржо жодбо текст молитвы на бурятском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here