Да воскреснет Бог воскресная молитва

Святой текст: Да воскреснет Бог воскресная молитва специально для Вас!

Молитва Честно́му Кресту (Да воскреснет Бог. )

Зна́менуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва в повышении должности

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Молитва «Да воскреснет Бог» или молитва Честному и Животворящему Кресту

Наверняка, Вы встречали такой тип людей, которые исподлобья смотрят на жизнь и езде и всюду видят если не врагов, то недругов. Они живут в постоянном опасении и переживании. Встречая таких людей, удивляешься, неужели Евангелия и мать-церковь научили их подобному мироощущению – смотреть на все искоса, в каждом видеть потенциального врага и все время опасаться того, что служители тьмы, колдуны, ворожеи или просто соседи что-то такое придумают, от чего они потерпят ущерб.

Обычно такие люди любят защищаться от темных сил с помощью самодельных молитв или молитв, содержание которых для них остается не совсем ясным. Молитвы, переписанные своими словами, представляют собой смесь грамматических и смысловых ошибок. Часто такие молитвы, даже написанные на церковно-славянском языке, ничего не значат и больше напоминают заклинание.

Христианское созерцание и мироощущение – очень светлое и жизнеутверждающее. А таким страшливым и боязливым стоит напомнить слова самого Господа: «Да просияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Значение и сила молитвы

Воскресная молитва Кресту «Да воскреснет Бог» – самая сильная, действующая, могущественная молитва, завершающая вечернее правило, прочитав которую, бояться точно ничего не нужно. Бояться стоит только собственной глупости и неразумения, которые в итоге дают маловерие и неумение полагаться всецело на милость Божью.

В вечернее правило эту молитву поместили не Святые отцы, а пращур Господа Иисуса Христа по плоти Царь Давид. Именно он действием Святого Духа сказал в одном из своих псалмов: «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его».

Интересно, что на старинных крестах, нательных крестиках до никоновской печати с обратной стороны гравировались слова «Да воскреснет Бог и разойдутся врази его». Наши прабабушки и прадедушки во всех тяжких обстоятельствах, осеняя себя крестным знаменем, с душевной бодростью и даже радостью произносили «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его». И враги откладывают свои преступные намерения, чувствуя что-то тревожное, и у самого человека, читающего молитву, на душе становится спокойно, уходят страх и тревоги. Душа ощущает себя под покровом Божьим.

За тысячу лет до Рождества Христова открытым текстом Царь Давид предвидел Христово Воскресенье. В том, что он предвидел, нет сомнений, так как в других местах священного писания, в том числе и псалмах, замечательные пророчества о том, что Христу надлежит восстать из мертвых.

В этом случае славянское выражение «Да воскреснет Бог» означает нечто иное – «воскреснет», «восстанет», «явит свое всемогущество и силу», «откликнется на призывание с верой его святого имени».

Каждый раз, когда мы произносим это молитвенное заклинание, падшие духи подлинно бегут от нас во всю сторону, видя, как мы освящаем себя знаменем крестным.

Обратим внимание на церковно-славянское слово «воскресенье». В его конце как будто слышится слово крест, но это только на первый взгляд. Это совпадение, впрочем, характерное для языка святых Кирилла и Мефодия, где и крестьянин – христианин, и крест кажутся словами единого значения.

Однако умудренные филологи, испытывающие на вкус значение каждого древнего слова, Вам скажут, что основа в этом «воскресение» говорит об искре, которая высекается из камня. Отсюда кресало. Пособие для того, чтобы высечь искру и, таким образом, добыть огонь. Замечательно, что русское слово «воскресение» насыщено вот этой энергией Божьей благодати. Тело, с которым Господь вновь соединился своей безгрешной душою и с тех пор уже не расстается, взойдя Небесному Отцу не просто как бог, и не просто как человек, а как богочеловек.

Читайте так же:  Молитва чтоб долг отдали

Итак, произнеся слово «воскресение» или воскресную молитву «Да воскреснет Бог, и расточатся врази», мы христиане становимся как будто бы светильником, свечей и исходит от нас (невидима для нас, но видима для падших духов) божественная энергия в виде молний, опаляющих воюющих против нас бесов, заставляющих их скрыться во тьме кромешной.

Слова «Да воскреснет Бог, и расточаться врази его», которыми начинается эта замечательная молитва, избавляют нас от всяких страхов, учат смотреть жизни в лицо, вселяют в нас надежду на то, что и волос единый с главы нашей не упадет.

Молитва Честному и Животворящему Кресту

Эта молитва имеет непростую и даже страшную историю. В просьбе мы обращаемся к Животворящему Кресту, тому, на котором были распят Иисус Христос. Молиться Животворящему Кресту Господню принято от болезней, сглаза, порчи и других всевозможных напастей.

Святая церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это день, когда великие христианские святыни (гроб Господень и Животворящий Крест) были вновь обретены христианами и открыты для поклонения.

Во II веке римский император язычник Адриан, пытаясь полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес наш Господь Иисус Христос, приказал засыпать землей Голгофу и гроб Господень и поставить на этом месте капище языческое. В нем стали собираться язычники, да совершать свои идольские жертвоприношения. Но через 300 лет промыслом Божьим христианские святыни были вновь обретены христианами благодаря равноапостольному царю Константину Великому, первому из римских императоров, прекратившим гонения на христиан. Он и мать его царица Елена мечтали обрести животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Они искренне верили в его силу, а потому отправилась царица в Иерусалим. После долгих и безуспешных поисков повстречался им старый еврей, который рассказал о месторасположении.

Разрушив капище, да с молитвой взрывая землю, наткнулись они на сам гроб Господень, а с ним выкопали и три креста и другие великие святыни. Но надо же было узнать, какой из трех крестов является Животворящим. Тогда патриарх Макарий стал поочередно возлагать кресты на новоусопшего, и произошло чудо – от креста Господнего мертвец ожил.

Все христиане, которые в великом множестве прибыли поклониться кресту святому, увидев чудо воскресения, убедились, что наконец-то найден Животворящий Крест.

Взывая «Господи помилуй», благоговейно кланялся народ честному древу, обретенному в 326 году от Рождества Христова. На этом святом месте царем Константином был воздвигнут величественный храм в честь Воскресения Христова. И на следующий день после его освещения было установлено празднование Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня. Этот праздник мы празднуем и по сегодняшний день.

«Да воскреснет Бог» молитва: текст на русском

Краткая версия

Даже краткая версия молитвы Животворящему Кресту Господню обладает невероятной силой и обеспечивает мощную защиту Всевышнего в разных случаях. Христиане искренне верят в ее силу и на протяжении многих веков молятся Кресту, на котором мучился Создатель, чтобы оградить свою семью от любых напастей. Также молитва позволяет приобщиться к Господу, почувствовать его присутствие, получить душевное спокойствие и счастье.

Сила молитвы непосредственно зависит от произносящего ее человека. Все потому, что просьба должна исходить от чистого сердца и с душой. Часто к этой молитве прибегают, чтобы изгнать порчу, очистив душу. Обычно в таких случаях, приходя в церковь, ставят свечу иконе Господа, три раза произносят слова молитвы, псалом 90 и «Честнейшую херувим».

Внимание! Молитва на Пасху входит в обязательные песнопения. Воскресение Христа говорит о том, что он умер за нас грешников, но смерть и грех побеждены, и человечеству доступна вечная жизнь в Царстве Небесном. Поэтому на Пасху принято говорить «Христос Воскрес», а другой человек подтверждает это и говорит «Воистину Воскрес».

Полная версия на старославянском языке

Эта православная молитва не только признание Всевышнему за его деяния, в ней содержится вся суть мира и предназначение человека. Слова, произнесенные искренне и с верой, исцеляют физическое тело и помогают умиротворить духовное.

За все время было известно немало случаев проявления Животворности креста: начиная от исцеления людей от тяжелых болезней и заканчивая воскрешением умерших. Также Крест помогал одолеть врагов и избавиться от демонов.

С помощью креста совершались и совершаются по сей день все церковные таинства:

 • освящается вода, все стихии, верующие;
 • православные носят крест на персях;
 • крестом знаменует Церковь и по смерти во время надгробных песнопений;
 • крест устанавливается на могилу умерших православных людей (кроме самоубийц и отступников).

Внимание! Крест получил название Животворящий (воскрешающий, дарующий жизнь), потому как Иисус Христос после распятия на кресте избавил человечество от вечной смерти в аду, подарив вечную жизнь в Царстве Небесном.

Как читать молитву Честному Кресту «Да воскреснет Бог»

Одни верующие знают много молитв, другие обходятся одной «Отче наш» на все случаи жизни, а некоторые привыкли общаться с Господом своими словами. Пусть молитва «Да воскреснет Бог» не настолько популярна, но если вдруг в Вашей жизни возникла сложная ситуация, Вы пострадали от злых сил или Вам тяжело удержаться от соблазна, она станет незаменимой. То есть читать молитву нужно в час беды. К счастью, текст на русском языке очень простой, поэтому Вы легко его выучите. Но произносить слова нужно правильно, не механично, а понимать смысл каждого слова. Если Вы испытываете сложности с произношением определенных слов или ударением, то поправить себя можно, послушав молитву на видео.

Читайте так же:  Молитва для чтения Евангелия

Слушать онлайн «Да воскреснет Бог» 40 раз бесплатно

Стоит тренироваться до тех пор, пока не выучите текст молитвы, произношение и перестанете запинаться. Конечно, сложнее всего будет тем, кто не имеет практики с церковно-славянским языком. В таком случае рекомендуем выучить молитву «Да воскреснет Бог» на русском языке.

Строгих правил чтения молитвы нет. Вы можете адресовать просьбу на протяжении всего дня. Если иконы не оказалось рядом, можете поцеловать нательный крестик.

Молитва «Да воскреснет Бог и расточатся врази его …» — текст и как правильно её читать

Всякий верующий человек в земной своей жизни должен заботиться о спасении души. Одним из наиболее эффективных средств по достижению данной цели выступают христианские молитвы. Действенной, к примеру, является молитва “Да воскреснет Бог и расточатся врази его”, по популярности своей не уступающая “Отче наш”.

Текст молитвы “Да воскреснет Бог” на церковнославянском языке

Православная молитва “Да воскреснет Бог” известна среди мирян ещё и под другими названиями — “Молитва Честному Кресту Господню”, или воскресная молитва. Полный вариант текста её на церковнославянском языке звучит следующим образом:

Не меньшей востребованностью пользуется и краткая её форма. Слова на церковнославянском языке:

Трактовка элементов молитвы и её перевод на современный русский язык

Видео (кликните для воспроизведения).

Далеко не каждый человек сможет понять с первого раза содержание воскресной молитвы. Причина тому — язык текста, устаревшие слова и выражения. Если перевести их на современный русский язык, получается следующее:

 • расточатся (или разыдутся) — разбегутся, рассеются;
 • врази — враги;
 • беси — бесы, темные силы;
 • знаменующихся — накладывающих на себя крестное знамение;
 • глаголющих — говорящих;
 • пречестный — глубоко почитаемый, многочтимый (не “очень честный”!);
 • поправшего силу диаволю — победившего силу дьявола;
 • пропятый — распятый на кресте;
 • супостат — враг, противник;
 • животворящий — воскрешающий, жизнь дарующий.

Отдельного внимания заслуживает фраза “во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю”. Она передает идею о том, что Иисусу довелось после смерти попасть в Ад и пребывать там до своего чудесного Воскресения. Сын Божий смог вывести из Преисподней святых и направить их в Рай. Тем самым он одержал победу над дьявольскою силой, уничтожил её.

В итоге, после тщательного анализа составных компонентов молитвы, получается примерно такой её вариант на современном русском языке:

Перевод краткой формы воскресной молитвы на общедоступном русском звучит так:

Содержание и идейный смысл молитвы “Да воскреснет Бог”

Строки воскресной молитвы прославляют Иисуса Христа, отдавшего жизнь за человечество. Распятый на кресте, Сын Божий смог победить дьявола и обрел вечную жизнь в Царстве Небесном, показав тем самым, что и у простого народа всегда есть надежда на спасение. Своим воскресением Иисус смог доказать, что в смерти нет ничего страшного. Самое страшное — это неправедный образ жизни и те последствия, которыми он может обернуться.

При взгляде на текст молитвы у некоторых христиан может возникнуть недоумение, поскольку в нем содержится обращение к Кресту (предмету неживому), словно к лицу одушевленному. Это наталкивает на мысли об идолопоклонстве, которое, как известно, церковью не приветствуется.

Однако это не более чем обычное заблуждение. Выражение, сбивающее людей с толку, — обращение “О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, помогай ми…” — не стоит воспринимать дословно, так как оно является библейской метафорой. Образ Креста в воскресной молитве связан с самим Богом, соответственно, и обращение в ней адресовано Господу. С помощью своего честного креста Иисус победил смерть, воскрес и обрел бессмертие в Раю.

Для чего и когда читается воскресная молитва?

В молитве “Да воскреснет Бог и расточатся врази его” выражена просьба защитить смертных людей от дьявольских сил, от всякого зла с помощью Животворящего Креста, поэтому её очень часто называют защитной. Когда человек обращается к Господу с молитвой, он верит в силу крестного знамения, в его способность оградить от влияния бесов.

По этой причине читать “Да воскреснет Бог” можно при любых жизненных трудностях, особенно если возникают подозрения о том, что испытания эти вызваны вмешательством злых сил.

На воскресную молитву также возлагается задача спасения человеческой души. Разрушающее действие на душу оказывают грехи и нежелание смертного раскаиваться за их совершение. Подталкивать же человека к совершению грехов могут представители темных сил — одним словом, зло, противостоящее Всевышнему. А молитва “Да воскреснет Бог” способна защитить верующего от дьявольских козней.

Во времена “Древней Руси” данный молитвенный текст использовался с целью изгнания бесов. Дошла такая традиция и до наших дней. Практикуется она не только в православной России, но и в некоторых католических государствах.

Читайте так же:  Молитва православная за детей

Когда и как читается молитва?

Первостепенная цель молитвы “Да воскреснет Бог” — попросить у Господа защиты перед нечистым. Поэтому текст можно произносить в любых критических ситуациях, таящих в себе угрозу для жизни верующего, — молитва в такие именно моменты и работает.

Читать “Да воскреснет Бог и расточатся врази его” дозволено как в церковных стенах, так и у себя дома, да и вообще в любом месте, если в том существует необходимость. Слова будут обладать ещё большей силой, если молящийся когда-то прошел таинство крещения. Рекомендуется воскресную молитву проговаривать перед иконой Христа, на крайний случай — глядя на распятие (тот же самый нательный крестик, имеющийся у каждого крещеного человека).

“Молитва Честному Кресту Господню” также входит в свод ежедневных молитв на сон грядущий. Перед её прочтением молящийся всегда должен накладывать крестное знамение на себя.

“Да воскреснет Бог”, несмотря на некоторое свою сложность понимания, — молитва одна из наиболее сильных. Регулярное её произнесение обеспечит верующему мощную защиту со стороны высших сил, приведет его к спасению и счастью. Это поистине чудодейственный текст, благодаря которому христианин всегда найдет в себе силы встать на сторону добра, совершать благие поступки и помогать ближним.

Да воскреснет бог — молитва честному животворящему кресту Господню

Сила молитвы может многое изменить в жизни человека. В этом мне пришлось убедиться на собственном опыте. Влияние дьявола на разум людей происходит исподволь, а человеку кажется, что он сам принимает противные богу решения. Когда враг людской атакует, приходит на помощь «Да воскреснет бог» — молитва честному кресту. В статье я вам расскажу, в чем заключается смысл молитвы, когда ее необходимо читать, и от чего она спасает.

Духовный щит

Молитва кресту «Да воскреснет бог» относится к защитным. Она уберегает душу от сатанинских соблазнов, спасает от врагов видимых и невидимых. История возникновения молитвы восходит к началу формирования православной веры в Европейских странах. Император Рима Константин решил найти крест, на котором принял мученическую смерть Иисус. Царица Елена, матушка Константина, направилась в Иерусалим на поиски святыни.

Царица со слугами нашла три креста на месте казни, но какой из них принадлежал Иисусу, было не известно. Тогда Елена решила ждать ответа от самого Господа. Для этого взяли больную тяжелым заболеванием женщину и по очереди подносили к каждому кресту. Тот крест, который исцелил больную, принадлежал Спасителю. Чтобы избежать ошибки, к крестам подносили только что умершего человека: его воскресил именно крест Спасителя.

Иисус Христос не только при жизни исцелял людей, он это делает и по сей день.

С тех пор стали возносить молитву кресту Господню, которая исцеляла немощных и спасала от дьявольских происков.

Смысл молитвы

О чем повествует молитва животворящему кресту, текст которой написан на старинном славянском языке? В ней говорится, что мученической смертью Иисус спас все человечество от гибели. «Смертью смерть попрал» — повествует нам евангелие. Как такое возможно? Это была заместительная жертва, то есть, Христос умер за наши грехи вместо нас и низверг власть дьявола.

Когда приходят беды и различные искушения, крест Христа является нашим спасением. Стоит только перекреститься, как нечистый тут же отступает прочь. В этом и проявляется мощь спасительного креста.

Крест — символ спасения всего рода человеческого от грехов и погибели в вечности.

Молитва честному кресту, текст на русском языке:

Краткое изложение молитвы:

Нашим современникам не всегда понятен смысл старинных выражений. Давайте рассмотрим значение непонятных словосочетаний.

 • Да воскреснет бог и расточатся врази его. Расточаются, значит, рассеиваются. «Врази» — старинная форма слова «враги».
 • «Знаменующихся крестным знамением» — тех, кто крестится.
 • «Глаголющих» — произносящих слова.
 • «Пречестный и животворящий» — то есть, очень почитаемый, дающий жизнь.
 • «Пропятый» — значит, распятый.
 • «Во ад сшедшаго» — Спаситель после распятия спустился в ад и освободил заключенных там праведников.

По церковному преданию, до воскресения Иисуса рай был недоступен даже праведным душам. Только победа Спасителя над дьяволом открыла праведникам райскую обитель. Поэтому внизу распятия иногда изображают череп с костями: это символизирует искупление Адама и Евы и всего рода человеческого, произошедшего от них.

Когда читать молитву

Многие верующие не знают, в каких случаях читается чудотворная молитва кресту. Ее необходимо читать, осеняя себя крестным знамением, в следующих случаях:

 • в сложных жизненных ситуациях, когда кажется, что жизнь висит на волоске;
 • при любой опасности — видимой или невидимой;
 • перед трудным и опасным делом либо путешествием;
 • во время уныния, печали и мыслей о смерти;
 • во время дьявольских искушений и грешных помыслов;
 • для обретения мужества во время участия в военных действиях;
 • для обретения душевной и физической благодати.

В евангелии сказано, что дьявол рыщет, как лев рыкающий, ища, кого бы поглотить. Это не нужно воспринимать буквально и представлять дьявола в образе льва. Здесь имеется в виду, что лукавый постоянно ищет для себя духовную жертву — склоняет к соблазнам, грехам и нечистоте. Он действует через мысли человека.

По завершении молитвы следует поклониться в пояс.

Сколько раз подряд нужно читать молитву кресту? Можно прочитать один раз, трижды или сколько пожелает душа. В наши дни принято слушать данную молитву 40 раз подряд, для этого можно включить аудиозапись.

Читайте так же:  Молитва чтобы горло не болело

Можно ли читать молитву некрещенному человеку? Можно, но все же необходимо принять крещение в православной церкви. Потому что какой смысл молиться животворящему кресту, если человек не принял Таинство крещения?

Молитва кресту входит в вечернее молитвенное правило, то есть, читается ежедневно.

Сила молитвы настолько велика, что не раз спасала жизнь верующим людям. Ее произносили в трагических и тяжелых жизненных ситуациях, во время эпидемий и войн, пожаров и наводнений.

Раньше с помощью молитвы кресту изгоняли бесов и освобождали людей от козней лукавого. Она спасает от порчи и сглазов, колдовских наваждений и мороков. Через молитву человек приближается к богу и становится под его защиту.

Сила молитвенного слова напрямую зависит от человека, произносящего ее. Искренняя вера в сердце, подкрепленная мощью слова, может вершить чудеса. Она не только прогонит зло, но и наполни душу человека гармонией и радостью. О чем волноваться верующему, которому уготовано место в вечной обители Христа? Он должен быть преисполнен благодарности за такой дар.

Молитва «Да воскреснет Бог». Молитва животворящему Кресту Господню

Молитва «Да воскреснет Бог»

Молитву «Да воскреснет Бог» еще называют «молитвой животворящему Кресту Господню» или «молитвой Честному Кресту». Обращаемся мы при этом к Господу с просьбой защитить нас от бесов и диавола. Мы знаем, что Христос после смерти на кресте сошел во ад, чтобы вывести оттуда праведников, смертью смерть попрал и победил ад. Поэтому, раз уж самим нам не под силу совладать со злом, мы обращаемся к Тому, Кто спас нас и выкупил нас ценой своей смерти на Кресте.

Молитва «Да воскреснет Бог»: текст на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Перевод: Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Огради — огороди, защити.

Перевод: Защити меня, Господь, силою Честного (Чтимого) и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда читать молитву

 • Эту молитву следует произносить перед самым сном, поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным знамением.
 • К молитве «Да воскреснет Бог» обращаются тогда, когда кажется, что злые силы совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере.
 • Когда человеку становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»

Чтобы понять суть молитвы «Да воскреснет Бог», надо хорошо понимать ее текст. Мы дадим перевод слов, которые могут вызвать затруднения:

 • Расточатся — рассеются, разбегутся.
 • Беси — бесы, диаволы.
 • Знаменующийся — осеняющийся, накладывающий на себя знамение.
 • Глаголющий — говорящий.
 • Пречестный — многочтимый.
 • Поправшаго — победившего, одержавшего верх.
 • Пропятый — распятый. Супостат — противник, враг.
 • Животворящий — дарующий жизнь, воскрешающий.

Суеверное убеждение в том, что злые силы, домовые и другие персонажи преследуют нас повсюду, конечно, не имеет отношения к действительности. Но мы понимаем, что бесы все-таки существуют и иногда в образе искушений они пытаются заставить людей свернуть с пути ко Христу. Но Христос был распят на кресте, пострадав за наши грехи и пришел в мир, чтобы защитить нас. Крест называется Животворящим потому, что Господь избавил нас от власти ада и вечной гибели, даровав жизнь в Царстве Небесном. Поэтому в Его силах уберечь нас от смерти и ада.

Слова во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю напоминают нам о том, что Христос спускался в ад и вывел оттуда святых людей (например, Адама, Моисея), а значит попрал силу диавола, победил его.

Видео (кликните для воспроизведения).

Да воскреснет Бог воскресная молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here